Přejít k obsahu

Struktura univerzity

V čele univerzity je rektor. Rektor deleguje některé své pravomoci na prorektory, kvestora a děkany. Základními články univerzity jsou fakulty. Fakulty tvoří a uskutečňují studijní programy, vykonávají pedagogickou, vědeckou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, za kterou zodpovídá děkan fakulty. Podobné činnosti vykonávají i vysokoškolské ústavy, které mají v čele ředitele.

Fakulty:

Ústavy:

Fakulty se člení na katedry, eventuálně ústavy, s pravomocemi danými zákonem a statutem ZČU. Katedra či ústav je základní jednotkou pro pedagogickou i vědeckou práci. Každá katedra zajišťuje výuku své odbornosti pro všechny fakulty univerzity. Nedílnou složkou její činnosti je vědecká práce.

Seznam pracovišť

Patička