Přejít k obsahu

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŮSOBNOST

Schéma organizační struktury ZČU

Ekonomický odbor je organizačně zařazen mezi útvary, které jsou řízeny kvestorem univerzity.

Ekonomický odbor se člení na oddělení rozpočtu a financování a oddělení účtárna.

 

Oddělení rozpočtu a financování

 • zpracovává podklady pro finanční plán a rozpočet

 • provádí finanční zajištění investičního plánu

 • kontroluje a hodnotí plnění finančního plánu rozpočtu

 • eviduje projekty

 • zpracovává rozpočtové úpravy a žádosti o dotace a příspěvky na MŠMT (NIV i INV)

 • provádí vyúčtování se státním rozpočtem (MŠMT, ostatní ministerstva, ….)

 • zpracovává pravidelné přehledy čerpání INV a NIV prostředků v rámci ZČU

 • zpracovává finanční rozbory a analýzy

 • zpracovává statistické výkazy ČSÚ

 • zpracovává Výroční zprávu o hospodaření

 

Oddělení účtárna

 • účtuje v rámci platné účetní osnovy činnost hlavní a doplňkovou

 • vede účetní statistické výkaznictví

 • zajišťuje platební styk, zajišťuje komunikaci s peněžními ústavy

 • účtuje pokuty, penále a škody

 • zadává a eviduje zakázky

 • provádí nákup, prodej a evidenci stravenek

 • provádí likvidaci faktur

 • zajišťuje výplatu záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování

 • účtuje o všech pohybech ve skladech a kontroluje jejich zůstatky

 • účtuje mzdy včetně srážek z mezd, provádí jejich kontrolu a úhradu

 • eviduje a archivuje účetní doklady

 • zajišťuje evidenci smluv

 • zajišťuje správu a evidenci hmotného a nehmotného investičního majetku

 • zabezpečuje inventarizaci majetku

 • zabezpečuje vyřazení majetku z evidence a další postup při jeho likvidaci

 • zajišťuje daňové a odvodové povinnosti

 • zodpovídá za stav a inventarizaci účtů

 • koordinuje doplňkovou činnost včetně smluvního výzkumu

 • eviduje doklady (kalkulace a vyúčtování zakázek, faktury, smlouvy) související s prováděním doplňkové činnosti a smluvního výzkumu

 • zpracovává daňová přiznání k DPH a silniční dani

 • eviduje oprávnění k podnikání (živnostenské listy)

 

 

Patička