Přejít k obsahu

Odbor interního auditu je jedním z útvarů rektorátu, který je přímo podřízen rektorovi. Do působnosti odboru náleží výkon nezávislých interních auditů uvnitř ZČU.

V souladu s Organizačním řádem ZČU vykonává odbor v rámci své působnosti následující odborné činnosti:

  • zpracovává návrhy střednědobého a ročního plánu interních auditů,
  • kontroluje dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU,
  • ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním (finanční audit),
  • prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů ZČU, včetně vymáhání pohledávek, financování její činnosti a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů),
  • zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému (audit výkonu),
  • podává rektorovi zprávy o zjištěních z provedených auditů včetně návrhů na opatření.

Patička