Přejít k obsahu

Motivační systém ZČU

Od března 2009 funguje na ZČU motivační systém pro podporu tvůrčí činnosti, jehož cílem je motivovat pracovníky ZČU k zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit excelenci VaV na ZČU. Systém vznikl jako reakce na analýzu výsledků výzkumu a vývoje, které provedla v roce 2007 Rada pro výzkum vývoj. ZČU se umístila dle různých kritérií (získané prostředky na VaV, bodová hodnota výsledků v RIV, efektivnost využití prostředků, atd.) až v druhé desítce hodnocených vysokých škol. Na základě této analýzy rozhodlo vedení ZČU po konzultaci s děkany o implementaci nástroje, který by měl napomoci ke zlepšení pozice ZČU v oblasti VaV a zároveň k naplňování strategie univerzity v této oblasti.

Podpora je určena pro akademické i vědecké pracovníky, absolventy doktorského studia, studenty doktorských studijních programů a navazujících magisterských programů.

 

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2019


Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty a nově i hodnocený vybraný výsledek v rámci hodnocení výzkumné organizace. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část RIV v roce 2019, - více v podzáložce - viz levé menu

 

Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části IX směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory v rámci MS ZČU - část TALENT v roce 2019 - více v podzáložce - viz levé menu

 

Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VIII směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2019 - více v podzáložce - viz levé menu

 
Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2019, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2019

 

Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu do některého z programů financovaného přímo z prostředků evropského rozpočtu za předpokladu, že je tento projekt přijat k financování bez ohledu na to, zda ZČU je v pozici hlavního příjemce nebo dalšího účastníka (partnera). Podpora komponenty PROGRAMY EK je popsána v části VII. směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část PROGRAMY EK v roce 2019

 
Motivační systém, část ERC

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního sysétmu - část ERC v roce 2019

Kontaktní osoby:

část RIV

Mgr. Svatoslava Kožíková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

část POSTDOC, část TALENT

Petra Kydlíčková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1035, e-mail: pkydlick@rek.zcu.cz

 

V případě nepřítomnosti Mgr. Kožíkové či paní Kydlíčkové se obracejte na:

Ing. Tomáš Görner, Ph.D., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1039, e-mail: tgorner@rek.zcu.cz

 

část PROGRAMY EK, ERC

Ing. Mgr. Jiřina Pešková, Projektové centrum, tel.: 377 63 1089, email: jpesko@rek.zcu.cz

část Smluvní výzkum

Mgr. Veronika Čiháková, Odbor Transfer a smluvní výzkum, tel.: 377 63 1067, email: cihakov@rek.zcu.cz

Patička