Přejít k obsahu

Základní informace

Západočeská univerzita v Plzni sama sebe vidí jako instituci s regionálními a národními kořeny, která je integrována do mezinárodní akademické obce. Univerzita chrání svobodu ve výzkumu, podporuje kritické myšlení, volný přístup k informacím a ctí demokratické a akademické hodnoty. Pokrývá a propojuje technické, přírodovědné, humanitní, společenské, zdravotní a umělecké disciplíny, pro které si stanovila i své základní priority. Ve výzkumu a umělecké činnosti patří k nejvýznamnějším v České republice a je uznávaná i v mezinárodním prostředí.

Vědecko-výzkumná práce a vzdělávací činnost představují dvě hlavní aktivity univerzity. Silnou stránkou univerzitního prostředí je, že se tyto činnosti silně navzájem ovlivňují. Na univerzitě je podporován základní i aplikovaný výzkum a také aktivity přímo související s inovacemi a s transferem znalostí. V základním výzkumu a většinou i v aplikovaném výzkumu se nevyžadují okamžité výsledky, ale zejména cílevědomá, kvalitní a trpělivá badatelská činnost. Naopak inovační a v některých případech aplikační projekty či zakázky jsou časově limitovány. Univerzita svoji výzkumnou, vývojovou a inovační činností přispívá zejména k obohacení veřejně přístupných poznatků, k udržitelnému rozvoji a k řešení společenských výzev.

Kvalita a rozsah výzkumu a vývoje na univerzitě se zvyšuje. To dokumentuje hodnocení vědeckých institucí prováděné Radou pro výzkum, vývoj a inovace, které je základem pro tzv. institucionální financování výzkumu a vývoje. O tom, že pozice univerzity v rámci vysokých škol a výzkumných ústavů se posiluje, svědčí i srovnání prováděné z uznávané mezinárodní databáze Elsevier Science. Univerzita patří v oblasti výzkumu a vývoje mezi deset nejlepších vysokých škol v České republice a v aplikační oblasti se zařadila dokonce mezi prvních pět.

Významným úspěchem univerzity v posledních letech je vybudování čtyř výzkumných center, a to evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) a tří regionálních center: RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut), CENTEM (Centrum nových technologií a materiálů). Vznik těchto center by nebyl možný bez existence respektovaných akademických a výzkumných pracovníků univerzity, kteří představují klíčové pracovníky výzkumných týmů.

Výzkum a vývoj na univerzitě je podporován nejenom z institucionálních zdrojů, které slouží pro dlouhodobý koncepční výzkum, ale také ze zdrojů, které poskytují národní agentury (Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky), některá ministerstva (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a další), programy Evropské unie a také vědecké agentury mimo Evropskou unii.

V rámci doplňkové činnosti se na univerzitě přijímají i zakázky smluvního výzkumu, které přichází nejenom ze soukromého sektoru. Tím univerzita přispívá k rychlému transferu znalostí a poznatků do praxe. Pro posílení této činnosti buduje i oddělení Transferu technologií při Projektovém centru a využívá zkušeností Rady pro rozvoj transferu poznatků. V tomto směru spolupracuje i s Plzeňským vědecko technickým parkem, s Business Innovation Centre (BIC), se statutárním městem Plzní, a také s Plzeňským a Karlovarským krajem.

Univerzita je také místem, kde probíhají habilitační řízení pro udělení titulu docent a řízení ke jmenování profesorem. Tituly docent a profesor jsou udělovány akademickým pracovníkům za vědecký přínos pro rozvoj vědních oborů a za kvalitní pedagogickou činnost. Vědecká činnost je podporována též v rámci doktorských studijních programů, kde úspěšní studenti získávají titul doktor (Ph.D).

Velká pozornost je věnována i popularizaci vědy. Ve spolupráci s městem Plzeň jsou každoročně pořádány Dny vědy a techniky v Plzni, realizovány popularizační projekty společně s Techmania Science Center a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

Pro organizaci a řízení vědecké a výzkumné činnosti slouží univerzitě úsek prorektora pro výzkum a vývoj včetně Projektového centra. Na součástech univerzity tuto roli mají většinou proděkani pro výzkum a vývoj nebo pro tvůrčí činnost.

Patička