Přejít k obsahu

Právní dějiny

  • Vedoucí týmu:

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin

Zabývá se zejména českými a československými právními dějinami, právní archeologií, právní symbolikou a vztahem práva a umění. Působí také na Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v minulosti působila i na Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. Řešitelka či spoluřešitelka řady grantů poskytovaných různými subjekty. Autorsky se podílela na několika monografiích nejen z oblasti práva, ale také dějin umění a politologie.

  • Členové týmu:

JUDr. PhDr. Stanislav Balík

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin

Zabývá se zejména obecnými dějinami státu a práva, právními dějinami mimoevropských zemí a zemí bývalého SSSR. Čelný představitel výzkumu dějin právních povolání, zejména dějin advokacie v ČR. Propagátor právních dějin jako pedagogické disciplíny. Autor a spoluautor řady monografií a odborných článků.

JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin

Zabývá se římským právem se zaměřením na jeho recepci, zejména ve středověku. Absolvent Lateránské univerzity v Římě, kde následně několik let působil, člen Centra medievistických studií UK a AV ČR. Autor monografie a několika odborných statí s tematikou středověké recepce římského práva, kanonického práva a práva církevního.

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin

Zabývá se římským právem, vedle toho i vlivem římského práva na moderní civilistické kodifikace. Autor a spoluautor několika monografií a řady odborných statí.

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin

Zabývá se zejména českými a československými právními dějinami se zaměřením na problematiku středověkého práva, zvláště veřejného (trestní právo, veřejná správa). Jeho badatelská činnost směřuje i do interdisciplinárních oborů, jako je právní archeologie, zabývá se i výzkumem panských sídel. Věnuje se i regionálním dějinám západních Čech a Chebska. Člen Centra medievistických studií UK a AV ČR. Má zkušenosti s účastí na řadě grantů poskytovaných různými subjekty. Spoluautor několika monografií a autor řady odborných statí.

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin

Vedle českých a československých právních dějin, kde se zaměřuje zejména na meziválečné období, se zabývá také právními dějinami mimoevropských zemí a zemí bývalého SSSR. Věnuje se také právnímu vývoji obchodních společností, dějinám právních povolání a vývoji postavení žen nejen v nich.

JUDr. Eva Janečková

Je externí spolupracovnicí katedry, členkou projektového týmu „Právní skutečnosti nacistické okupace a jejích důsledků“. Zabývá se mj. problematikou práva, správy a bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava.

 

Patička