Přejít k obsahu

Historie týmu

  • Jaká je naše historie

Základ týmu je totožný s pracovníky, kteří se podíleli na projektu PES (dr. Novák, dr. Cvrček a dr. Šejvl). Tím je zaručena kontinuita prací. Dr. Dostalík, dr. Stočesová a dr. Jermanová jsou pracovníci, kteří s výše uvedenými spolupracují v rámci projektu OP VK „Spolupracující právníci“.

Dr. Cvrček a dr. Novák jsou zakladateli výuky oboru právní informatiky v ČR. Jsou žáky prof. Viktora Knappa a zabývají se tímto oborem od roku 1985 v ÚSP AV ČR. Jsou autory desítek prací v tomto oboru (viz blíže např. ASEP či RIV) a řady grantů AV ČR a GAČR (viz blíže životopisy a publikace). Tradičně spolupracují v týmech společně s pracovníky FI MU Brno či ÚJČ AV ČR, ale i pracovníky firmy Novasoft a dalšími. Podíleli se na evropském projektu LOIS a udržují kontakty s řadou evropských laboratoří právní informatiky (dlouhodobě např. Instituto per la Documentazione Giuridica CNR (dále jen IDG) ve Florencii). Výsledky projektu PES byly prezentovány na světové konferenci (ELRA): Language Resources and Evaluation (LREC) v Istambulu (2012). Kromě základního výzkumu a publikací jsou spoluautory řady právních informačních programů (CS LEGSYS, LEGSYS, LexGalaxy atd.)

Dr. Šejvl se podílel na projektu PES v oblasti překladů, tj. anglických ekvivalentů hesel. Ostatní pracovníci působí v týmu jako experti pro jednotlivá právní odvětví. Spolupráce s lingvistickým týmem FI MU Brno pod vedením doc. K. Paly je pravidelná od roku 2004. Tým je kompaktní s mnohaletou zkušeností a jeho pracovníci jsou podrobně seznámeni s metodikou zpracování dat i provozem programu.

  • Dosud řešené projekty

Uvádíme pouze vybrané projekty týkající se přímo elektronických slovníků:

1) LOIS – Lexical Ontologies for Legal Information Sharing (2004-2005) Grant Evropské komise (dr. F. Novák, dr. F. Cvrček). Hlavním záměrem projektu bylo vytvoření specifického informačního nástroje, jenž umožňuje mnohojazyčnou komunikaci v oboru práva a legislativy a zároveň vyhledávání informací v cizojazyčném právním prostředí na základě vlastního mateřského jazyka (účastnily se vědecké ústavy i komerční organizace z Itálie, Velké Británie, Portugalska, Nizozemí, Rakouska. Česká republika byla zastoupena výzkumným týmem Ústavu státu a práva AV ČR).

2) PES – Právnický elektronický slovník (GAČR č. 407/07/0679, 2007-2011) – (dr. Cvrček, dr. Novák, dr. Šejvl). Projekt, na nějž přímo navazujeme a v jehož rámci byly vytvořeny základní báze právních termínů a vyhledávací program.

3) Spolupracující právníci – OP VK MŠMT ČR (2011-2013) – (dr. Novák, dr. Cvrček, dr. Šejvl, dr. Dostalík, dr. Stočesová, dr. Jermanová). Projekt, který běží. Jeho smyslem je vytvářet sítě spolupráce mezi praktickými právníky a akademickou sférou. V rámci tohoto projektu výše uvedení pracovníci spolupracují s firmou Novasoft při zpracování právnických slovníků.

  • Spolupráce

Tým je otevřený spolupráci jak v oblasti akademické tak soukromé. V současné době se na projektu přímo podílí Fakulta informatiky MU Brno (zkušenosti z projektů LOIS, PES), Ústav státu a práva AV ČR, (zkušenosti z projektů LOIS, PES) a Novasoft, a.s. (zkušenosti z projektu „Spolupracující právníci“). Po dokončení kompletace jednotlivých právních odvětví předpokládáme spolupráci s Katedrou kybernetiky FAV ZČU (tým vedený prof. Ing. J. Psutkou, CSc.) v oblasti odvětvových právnických slovníků.

  • Vybrané výsledky a publikace

Pracovníci týmu publikovali desítky prací a několik monografií v daném oboru. Pro bližší seznámení odkazujeme na databáze ASEP a RIV. Z posledních prací uvádíme pouze 3 příklady, týkající se bezprostředně projektu.

1) 0346544 - USP-I 2011 RIV CZ cze B

Cvrček, FrantišekG
Právní informatika.
[Legal Informatics.]
Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. - (Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR). ISBN 978-80-87439-00-5
Grant: GA AV ČR IAA700680502; GA ČR GA407/07/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
Klíčová slova: theory of law * information aspects of law * databases of legal documents
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Výsledek v RIV

2) 0332169 - USP-I 2010 RIV CZ cze J

Cvrček, FrantišekG
Právní jazyk a jeho styly z hlediska kvantitativního.
[Legal language and its styles from the quantitative point of view.]
Právník. Roč. 148, č. 5 (2009), s. 449-466. ISSN 0231-6625
Grant: GA ČR GA407/07/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
Klíčová slova: analysy of legal texts * theory of law * legal language
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Výsledek v RIV

3) CVRČEK, F., PALA, K., RYCHLÝ, P. Legal Electronic Dictionary for Czech, článek pro LREC, Turecko, Istambul, 2012, v tisku

U ukončených projektů odkazujeme na přehledy grantů AV ČR, GAČR a MŠMT. 

Patička