Přejít k obsahu

Současnost týmu

  • Čím se zabýváme - profil

Projekt navazuje na výsledky grantu GAČR – Právnický elektronický slovník (dále jen PES). V rámci tohoto projektu byl ve spolupráci s Fakultou informatiky MU Brno (dále jen FI MU Brno), Ústavem pro jazyk český AV ČR (dále jen ÚJČ AV ČR) a Ústavem státu a práva AV ČR (dále jen ÚSP AV ČR) vytvořen program a databáze pro 8 právních odvětví o rozsahu přes 10 000 hesel a 60 000 vazeb mezi nimi. Smyslem slovníku je postihnout pojmovou strukturu hlavních právních odvětví, tj. v konečné fázi by program měl obsahovat okolo 100 000 hesel. Na rozdíl od klasických slovníků se PES soustředí především na postižení vztahů mezi právními termíny charakterizující jednotlivá právní odvětví typu: synonymie, kontrární vazby, asociační vazby a strukturální rubrikové vazby (tzv. právní ontologie). Součástí struktury databáze je i rozklad hesel a definic na atomární termíny a dílčí fráze.

V současnosti tým pracuje na kompletaci a testování slovníku pro odvětví římského práva (přes 3000 hesel) a připravuje kompletaci odvětví trestního práva hmotného. Ve spolupráci s firmou Novasoft v rámci projektu OP VK „Spolupracující právníci“ se dokončuje slovník vybraných 1000 nejfrekventovanějších latinských termínů užívaných v právních textech. Tento slovník umožní rozpoznávání mluveného slova a jeho převod do psané formy. Počet latinských termínů je limitován stávajícím stavem programu.

V zásadě jde o projekt aplikační, tj. o rozšiřování dat slovníku PES a jeho využití především pro potřeby výuky. Při vzniku potřeby doplnění či změny v programové části je zajištěna spolupráce s FI MU Brno, která program vytvořila a provozuje jej. Lingvistická část programu PES, kterou zajišťuje FI MU Brno, je pravidelně aktualizována a umožňuje analýzu kontextů právních termínů v obecném základu jazyka.

  • Teoretická a praktická využitelnost

O potřebě tvorby a udržování elektronických právnických slovníků snad nemůže být sebemenších pochyb. Je třeba si uvědomit, že klasické právnické slovníky mají obvykle okolo 5000 hesel, obvykle bez postižení vzájemných vazeb. Jejich smyslem je vymezit správné užití základních právních termínu a působit tedy normativně. Cíl elektronických slovníků je odlišný. Smyslem elektronických slovníků je poskytnout informace o užití právních termínů a především o jejich vzájemných vazbách. Předmětem strukturální analýzy jsou právní texty reprezentativních učebnic a právních předpisů. Právní odvětví na úrovni standardních reprezentativních učebnic má obvykle od 2000 do 5000 hesel a okolo 20 000 vzájemných vazeb. Je tedy zřejmé, že jde o úkol dlouhodobý a vlastně nikdy definitivně nekončící. Proto se postupuje nejprve tak, že se zpracují základy několika odvětví, vytvoří se struktura báze a vyhledávací program (to bylo učiněno v rámci projektu PES). Nyní se kompletují jednotlivá odvětví, tedy aktivita se soustředí na expertní zpracování. Výhodou projektu je v tomto stadiu jeho okamžitá využitelnost a možnost testování v rámci právnické výuky, případně po kompletaci jednotlivých odvětví využitelnost pro širokou právnickou veřejnost. Současně ovšem tvorba terminologických bází vytváří základ pro následné teoretické analýzy právnického jazyka. V tomto naposledy zmíněném smyslu jde o impulz pro právní teorii jazyka na úrovni základního výzkumu. Projekt ovšem má celou řadu dalších efektů, tj. např. využití při vyhledávání v právních informačních systémech, automatickou analýzu právních textů, automatickou indexaci právnické literatury, srovnávací analýzy právních předpisů, podporu legislativy atd.

  • Řešené úlohy v současnosti

V současnosti pracuje tým na:

- doplňování databáze, opravy chyb, zlepšování programu;

- kompletace slovníku pro římské právo;

- výběr 1000 latinských termínů a jejich zpracování pro rozpoznávací program NovaVoice;

- zpracovávání odvětví trestního práva hmotného;

- testování a zlepšování programu PES;

- využití programu pro potřeby výuky.

Postup prací souvisí se stavem našeho právního řádu, kdy se očekává účinnost nových zákonů, které zásadně změní i aktuálně platnou terminologii. Týká se to především soukromého práva, ale i základních procesních předpisů. Proto se orientujeme na odvětví, kde nelze očekávat výrazné posuny (např. římské právo), nebo jsou již účinné nové kodexy (např. trestní zákoník č. 40/2009 Sb.).

  • Co nabízíme

Tým zprovozní program PES pro potřeby výuky vždy po ukončení kompletace daného právního odvětví. Vzhledem k tomu, že PES nepostihuje pouze právní termíny daného odvětví, nýbrž strukturu jejich vzájemných vazeb, jde mimo jiné o významnou pomůcku pro studenty, kteří si mohou učinit představu o standardní ontologii daného odvětví.

Samotná databáze vytváří rozsáhlý materiál pro výzkum právního jazyka jak pro potřeby základního výzkumu, tak pro studentské práce všech typů, včetně Ph.D. Předpokládáme zapojení studentů při testování programu PES, zejména při úpravách tzv. jednoduchých uživatelských verzí programu, sběru dat a jejich kontrole.

Projekt zaměřený na právnický elektronický slovník a právní jazyk má rozsáhle možné aplikace. Již v tomto stadiu spolupracujeme s firmou Novasoft na praktických aplikacích, podobně jako s FI MU Brno při zlepšování provozu systému. Předpokládáme využití bází pro základní výzkum např. v oblasti legislativy. Podobně lze právnických odvětvových slovníků využít při zlepšování produktů typu NovaVoice, resp. jako datové základny pro právní jazyk u projektů Katedry kybernetiky FAV ZČU (tým prof. Ing. Josefa Psutky, CSc.). 

Patička