Přejít k obsahu

Soukromé právo ve světle rekodifikace

  • Vedoucí týmu:

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra obchodního práva a Katedra občanského práva.

V roce 2001 se habilitoval v oboru Obchodní a finanční právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a získal titul docent . V roce 2008 byl na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích jmenován profesorem pro obor Občanské právo.

Ve své činnosti se vždy zabýval problematikou zejména obchodních společností, obchodních závazkových vztahů a rozhodčího řízení. Působil dlouhodobě v komerčním sektoru (komerční právník, resp. poté advokát) i v různých pozicích ve veřejném sektoru. Dlouhodobě je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je členem Hospodářské komory a AIPPI (Česká národní skupina Mezinárodního sdružení pro ochranu průmyslového vlastnictví). V letech 1977 - 1992 pedagogicky působil na Katedře hospodářského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a posléze v letech 1993 až 2010 a znovu od roku 2011 působí pedagogicky na FPR ZČU (jeden z jejích zakládajících pedagogů), kde je od roku 2012 vedoucím Katedry obchodního práva a garantem výuky magisterského studijního programu této fakulty.

Je autorem nebo spoluautorem desítek domácích i zahraničních vědeckých a odborných prací, komentářů a učebnic z oboru občanského a obchodního práva a arbitrážního řízení."

  • Členové týmu:

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra obchodního práva a Katedra občanského práva.

Absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, na jejíž katedře obchodního práva od svého absolutoria působí. V roce 2006 získal titul PhD., v roce 2013 se habilitoval a byl jmenován docentem.

Je autorem řady monografií z oblasti soukromého práva, z nichž se uvádí zejména Družstevní právo (C. H. Beck, 3. vyd. 2006),  Společnost s ručením omezeným (ASPI, 3. vyd. 2008), Akciová společnost a Evropská společnost (ASPI, 2. vyd. 2009), Vlastnictví bytů a nebytových prostor (ASPI, 2007), Bytové družstvo – převody družstevních bytů a další aktuální otázky (C. H. Beck, 2009), Valná hromada společnosti s ručením omezeným (Wolters Kluwer ČR, 2011), Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva (Wolters Kluwer ČR, 2012) a Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev (Wolters Kluwer ČR, 2013).

Dále se spoluautorsky podílí na dalších pracích z oboru obchodního práva a občanského práva hmotného, z nichž se zejména uvádí Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích (Aleš Čeněk, 2013 ) a Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Pelikánová, I., Pelikán, M., Dvořák, T., Tichý, L., Svoboda, K., Pavlík, P. a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl (Wolters Kluwer ČR, 2014).

Pravidelně publikuje v odborném tisku; je autorem více než jednoho sta časopiseckých statí, recenzí a referátů přednesených na konferencích a seminářích z oblasti obchodního práva a občanského práva hmotného.

V letech 2001-2009 se podílel na přípravě nové soukromoprávní legislativy. V letech 2003-2004 byl členem Komise Legislativní rady vlády ČR pro obchodní právo a od roku 2005 je členem a od roku 2008 místopředsedou Komise Legislativní rady vlády ČR pro soukromé právo.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra občanského práva.

Absolvoval v roce 1975 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1976 obdržel titul JUDr. V roce 1983 mu byla udělena vědecká hodnost CSc. V roce 2008 se habilitoval na Národohospodářské fakultě VŠE a získal titul docent.

Ve své činnosti se vždy zabýval problematikou akciových společností a práva cenných papírů. Působil dlouhodobě v komerčním sektoru (komerční právník, resp. poté advokát, členem orgánů různých komerčních společností apod.) i ve veřejném sektoru. Od roku 2004 je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Od roku 2006 pedagogicky působil na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.

Od roku 1997 pedagogicky působí na FPR ZČU, kde je od roku 2012 děkanem a taktéž vedoucím Katedry občanského práva.

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze nastoupila na katedru Vysoké školy ekonomické, kde se specializovala na pedagogickou a vědeckou práci v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Zároveň nastoupila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy do externí aspirantury a v roce 1963 obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Formy a důvody skončení pracovního poměru“. V roce 1965 obhájila na Vysoké škole ekonomické habilitační práci na téma „Neplatnost právních úkonů v pracovněprávních vztazích“, a poté byla jmenována docentkou. Na VŠE byla řadu let vedoucí katedry hospodářského práva a zastávala funkci proděkanky fakulty.

V roce 1983 nastoupila do Ústavu ČSAV jako vedoucí vědecký pracovník se zaměřením na právní otázky národního hospodářství a byla vedoucí celostátního vědeckého úkolu v této oblasti. Byla členkou Vědeckého kolegia věd o státu a právu, členkou komisí pro obhajoby kandidátských disertačních prací, oponentkou kandidátských, habilitačních i doktorských prací aj. Aktivně pracovala v oblasti legislativy, zejména byla členkou pracovní komise, která připravovala první zákoník práce, členkou burzovního rozhodčího soudu aj. Je členkou komise expertní Asociace pro pracovní právo a kolektivní vyjednávání.

Rozsáhlá publikační činnost zahrnuje knižní i časopisecké práce (ve spoluautorství s dr. Bernadem „Pracovní právo“ 1967, Vznik, změny a skončení pracovního poměru 1984, Rozhodování pracovních sporů aj.) publikovala řadu učebnic (základy pracovního práva, Hospodářské právo, Základy práva aj.), účastnila se na učebnicích pro právnické fakulty v oblasti pracovního práva aj.)

V posledním desetiletí byla interní docentkou na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., kde kromě svého oboru vypracovala specializované kurzy pro obory bankovnictví a pojišťovnictví (bankovní právo a právo kapitálového trhu, Evropská legislativa o finančních službách aj.) Externě spolupracovala s Vysokou školou aplikovaného práva a s VŠMIE na částečný úvazek.

Od roku 2011 je zaměstnána na plný úvazek FPR ZČU, kde působí jako vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Dlouhodobě je členkou Asociace pro kolektivní vyjednávání (AKV), kde působí v Komisi právních expertů.

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra občanského práva.

Absolvoval magisterské studium na FPR ZČU v letech 1997 – 2002. V roce 2003 složil tamtéž státní rigorózní zkoušku z oboru občanského práva. Od roku 2004 je zde odborným asistentem a v roce 2009 zakončil doktorské studium obhajobou disertační práce na téma Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu.

Jako člen expertních týmů rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR a člen komisí Legislativní rady vlády k návrhu občanského zákoníku se aktivně podílel na procesu přijímání nového občanského zákoníku. Působí rovněž jako člen kárného senátu Nejvyšší správního soudu ČR ve věcech soudních exekutorů.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra obchodního práva.

Absolvoval v roce 1998 FPR ZČU, kde obdržel také titul JUDr. V roce 2011 zde dokončil doktorské studium a získal titul Ph.D. v oboru obchodní právo. Pedagogicky působí na Katedře obchodního práva FPR ZČU od absolutoria.

Ve své odborné práci se zaměřuje zejména na problematiku obchodních společností, odpovědnosti jejich orgánů a cenných papírů.

Je rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v letech 2003 – 2005 byl členem pracovní komise Legislativní rady Vlády ČR, je členem Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a Rozkladové komise ministra životního prostředí.

Je autorem či spoluautorem několika monografií a řady odborných článků zejména z tématikou obchodního práva.

Patička