Přejít k obsahu

ECTS - European Credit Transfer System

Evropský kreditní systém (ECTS) byl vytvořen proto, aby zjednodušil uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvýšil kvalitu i množství studentských mobilit v rámci Evropy. Tento systém vychází z předpokladu, že studijní zátěž studenta v průběhu studia je oceněna určitou číselnou hodnotou prostřednictvím kreditů. Každému předmětu (kurzu) je přiřazena určitá kreditová hodnota, jejíž výše vyjadřuje míru úsilí nutnou pro úspěšné zakončení tohoto kurzu. Kredity jsou studentovi uděleny až po splnění zadané práce a získání potřebné úrovně znalostí. Pracovní zátěž během celého akademického roku se rovná 60 kreditům.  Jeden kredit by měl v průměru odpovídat 26 až 30 hodinám studijní zátěže průměrného studenta. Standardní kumulativní počet kreditů za studium v bakalářském studijním programu činí 180 kreditů, za studium v navazujícím magisterském studijním programu 120 kreditů a za studium v magisterském studijním programu 300 kreditů.

Západočeská univerzita v Plzni zavedla kreditní systém studia v akademickém roce 1993/94.

 

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu - Diploma Supplement je dokument, který shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a zápočtů a dosaženého hodnocení. Dokument je vyhotoven dvojjazyčně, a to česky a anglicky. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

Od akademického roku 2004/05 je Dodatek k diplomu vydáván spolu s dalšími doklady o vzdělání automaticky a zcela bezplatně všem absolventům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Západočeské univerzity v Plzni.

Dodatek k diplomu informuje o totožnosti držitele kvalifikace, o obsahu studia, o úrovni a postavení absolvovaných studijních programů, o dosažených studijních výsledcích. Obsahuje popis vzdělávacího systému v České republice.

Dodatek k diplomu doplňuje vysokoškolský diplom údaji, které přispívají k jeho srozumitelnosti a ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace na mezinárodní úrovni.

Na Západočeské univerzitě je Dodatek k diplomu vydáván na přeloženém tiskopise o velikosti formátu A3. Součástí Dodatku k diplomu je soustava ochranných prvků, které mají zamezit jeho zneužití.

V červnu 2009 udělila Evropská komise Západočeské univezitě v Plzni prestižní ocenění Diploma Supplement Label, a to na dobu 2009 - 2013.

Dokument
Datum
 Ukázka vyplněného Dodatku k diplomu Západočeské univerzity v Plzni 30.05.2013
ZČU v Plzni - ocenění Diploma Supplement Label 01.06.2009

Patička