Přejít k obsahu

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Nadřazené pracoviště: Fakulta právnická
Katedra obchodního práva
Telefon:
37763 7360 volat

Pracoviště: Katedra obchodního práva

Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracovní zařazení profesor
Telefon +420 37763 7360 volat  PC117 (KOP)

Školitel/ka doktorských studentů/ek

JUDr. Katarína MAISNEROVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Vybrané otázky nákladů exekučního řízení
JUDr. Jitka WOLFOVÁ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra obchodního práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Soudní exekuce
PhDr. Mgr. Jiří NOVOTNÝ
Nadřazené pracoviště Fakulta právnická (FPR)
Pracoviště: Katedra občanského práva
Studijní program Teoretické právní vědy
Téma disertační práce Proměna principů soukromého práva ČR pod vlivem evropské integrace

Úřední hodiny

Den Od Do týden Poznámka
Středa 11.00 11.30 Každý PC 117

Další informace

Poznámka prof. JUDr. Přemysl RABAN, CSc. absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 1974. V témže roce nastoupil jako právník specialista na vztahy ve výstavbě velkých investičních akcí u civilní organizace podřízené Federálnímu ministerstvu národní obrany. V roce 1977 nastoupil jako pedagog na Právnické fakultě UK v Praze, kde se specializoval na oblast hospodářských smluv v oblasti investiční výstavby. V roce 1979 vykonal rigorózní zkoušku z oboru hospodářského práva na téma Hospodářské vztahy při přípravě a realizaci investiční výstavby.
      V letech 1978 -1985 absolvoval vědeckou přípravu v oboru hospodářské právo, kterou zakončil obhajobou disertační práce na téma Hospodářské vztahy při přípravě bytové výstavby. Na Univerzitě Karlově přednášel až do r. 1992 obor hospodářské právo, podílel se na publikaci několika učebních textů. Působil na několika výzkumných ústavech a pracovištích, zabývajících se rozvojem měst a velkými investičními akcemi. Přínosné jsou jeho podíly na řešení výzkumných úkolů Univerzity Karlovy, Ústavu hospodářského práva a Ústavu státu a práva jako např. Úloha práva v rozvoji ekonomiky, Využívání práva k zabezpečení efektivnosti národního hospodářství. Podílel se i na řešení úkolů Výzkumného ústavu výstavby a architektury - např. Racionalizace přestavby a dostavby měst a na Ústavu státu a práva ČSAV, Úloha práva v transformaci demokratické společnosti a přechodu k tržnímu mechanismu a Systém soukromého práva v období ekonomické transformace, Smlouva jako institut soukromého práva a mnoha dalších.
      Na přelomu 80. a 90. let publikoval řadu monografií z oboru práva obchodních korporací. V roce 1993 se podílel společně s JUDr. Balašem a JUDr. Baxou na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde přednášel do února 2010 na katedře Obchodního práva.
      V roce 2001 se habilitoval na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě s habilitační prací - Jednotlivé typy obchodních smluv a získal titul docent obchodního práva. V roce 2007 absolvoval inaugurační řízení na právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v oboru občanské právo a v roce 2008 mu byl udělen prezidentem Slovenské republiky titul profesor občanského práva.
      Od roku 1980 působil jako státní arbitr při Státní arbitráži ČR a od roku 1994 působí jako rozhodce při Rozhodčím soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR.
      Od roku 1990 se zabývá poskytováním právní pomoci či služeb, nejprve jako zakládající člen Komory komerčních právníků a později jako člen České advokátní komory. V 90. letech vedl významnou advokátní kancelář v Praze. Od druhé poloviny 90. let se významně podílel na činnosti Hospodářské komory ČR, jako dlouholetý člen představenstva Hospodářské komory Hl. m. Prahy a dlouholetý místopředseda RS HK ČR a AK ČR.
      Výzkumně a vědecky se věnuje v poslední době zejména otázkám závazkového práva a práva odstraňování sporů, např. otázky rozhodování sporů on-line, rozhodování sporů o domény, alternativní rozhodování sporů a další.
      Publikoval spolu s dalšími kolegy, např. Prof. Eliášem, Prof. Bejčkem, Prof. Hajnem a jejich týmy nejrozsáhlejší učebnici obchodního práva "Kurs obchodního práva", a s týmem svých spolupracovníků mnohonásobné vydání komentáře Obchodního zákoníku. S týmem pražských kolegů se podílel na komentáři Občanského soudního řádu.
      V posledních letech se zapojil do aplikace výsledků i Commision on European Contract Law a Study group on a European Civil Codeiniciovaných EU a publikoval, jako druzí v EU, se svým týmem překlad návrhu zákoníku evropského smluvního práva ( Draft Common Frame of Reference).
      Absolvoval bezpočet zahraničních stáží a pobytů ( Helsinky, Leipzig, Bayreuth, Petěrburg, Wien, Passau) a desítky mezinárodních konferencí.

Patička