Přejít k obsahu

Akademické orgány

 

Vedení Západočeské univerzity v Plzni

 

Rektor
Doc. Dr. RNDr. Miroslav H o l e č e k
tel 377 631 000, e-mail rektor@rek.zcu.cz


Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
Doc. Ing. Vladimír D u ch e k, Ph.D.
tel 377 637 440, e-mail duchekv@kto.zcu.cz


Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
Doc. Ladislav Č e p i č k a, Ph.D.
tel 377 631 020, e-mail studium@rek.zcu.cz


Prorektor pro výzkum a vývoj
Prof. RNDr. Tomáš  K a i s r, DSc.
tel 377 632 627, e-mail kaisert@kma.zcu.cz

 
Prorektor pro kvalitu a projektovou činnost
PhDr. Tereza  Š l e h o f e r o v á, Ph.D.
tel 377 635 318, e-mail tzikova@ksa.zcu.cz

 

Kvestor
Ing. Petr B e n e š
tel 377 631 060, e-mail kvestor@rek.zcu.cz


Rektorát ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

 

Akademický senát ZČU

Zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Volí tajným hlasováním kandidáta na rektora, přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu podle §10, odst.2 zákona neprodleně prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky.

Senát má 55 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je dvouleté.

 

Vědecká rada ZČU

Projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy, které nepatří do působnosti vědeckých rad fakult a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu zákona.
Členy vědecké rady jmenuje rektor v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření ZČU.

 

Správní rada ZČU

Vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

Patička