Přejít k obsahu

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

foto
Faculty/Institut Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Office number:
Phone
37763 6240 volat

From past to present: fossil vs. recent marine shelled organisms as a substrate for colonization and bioerosion

Project code: 18-05935S
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 01.01.2018 - 31.12.2020
Hlavní řešitel:
Zpět na seznam projektů

Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi

Duration: 01.01.2018 - 31.12.2020
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika - devonský dalejský a kačácký event (pražská pánev,Česká republika)

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2016
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Multimediální podpora předmětu Evoluční biologie

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Faunistická dynamika klimaxového stádia společenstev svrchního ordoviku před glob. krizí způsobenou klimat. změnami: záznam z králodvorského souvrs. Barrandienu

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Akademie věd České republiky
Project detail

Inovace mikroskopických laboratoří

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Virtuální regionální geologie

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Původ a evoluce discinidních brachiopodů v paleozoiku

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2009
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Nová koncepce výuky geologických oborů na FPE ZČU

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria a ordoviku barrandienské oblasti

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2008
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Fauna a tratigrafie tremadoku v Čechách

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2005
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Nová koncepce výuky zoologie bezobratlých pro učitelské studium

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Nová koncepce výuky paleobiologických oborů

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Silicifikované brachiopodové fauny lochkovského souvrství (spodní devon, Barrandien)

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Laboratoř fluorescenční mikroskpie

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Středisko dalšího vzdělávání učitelů v botanice nižších rostlin v regionu

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Lingulátní brachiopodi třenického až dobrotivského souvrství (ordovik) v Barrandienu

Duration: 01.01.1999 - 28.12.2001
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Malakofauna vybraných vodních toků v západních Čechách

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Project detail

Předplatné časopisu Nature na 1. pololetí 1999

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Project detail

Biodiverzita a funkce ekologických soustav

Duration: 01.01.1997 - 28.12.1999
Provider: Akademie věd České republiky
Project detail

Lingulátní brachiopodi siluru a devonu v Barrandienu

Duration: 01.01.1997 - 28.12.1999
Provider: Grantová agentura České republiky
Project detail

Patička