Přejít k obsahu

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Informační a poradenské centrum ZČU zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Systém podpory je doplněn o organizací asistenční pomoci - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence, a možností výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené).

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Jedná se např. o:

 • podmínky přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.),
 • podmínky vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.),
 • rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.)

Specifikace uchazeče/studenta ZČU se specifickými potřebami:

 • osoba s pohybovým postižením
 • osoba s postižením zraku
 • osoba s postižením sluchu
 • osoba se specifickou poruchou učení
 • osoba s poruchou autistického spektra
 • osoba s jinými obtížemi - osoba s psychickou poruchou či onemocněním (vč. neautistických neurovývojových poruch, tj. narušení jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností) nebo chronické somatické onemocnění

Obecné standardy podpory poskytované uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami (Pokyn prorektora č. 13P/2018) jsou celouniverzitně platnou normou upravující pravidla zajišťování rovnocenných podmínek studia osob se specifickými potřebami na ZČU. Cílem je poskytnout těmto osobám maximální kompenzaci důsledků jejich znevýhodnění v souvislosti se studiem, která umožňuje plnohodnotný rozvoj jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektových a tělesných schopností.


Poradna pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami:

středa 12,00  - 14,00

čtvrtek 10,00 - 12,00

Ve zkouškovém období a v době prázdnin je provoz poradny omezen, doporučujeme dohodnutí termínu předem (telefonicky nebo e-mailem)

Pracovníci poradny:

Pavla Hrabačková (377 631 350)

Jana Krunclová (377 631 352)

(provoz odborných poraden v době prázdnin a zkouškového období upraven - konzultace na základě telefonického nebo e-mailového objednání)

 

   STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

zdroj informací potřebných k úspěšnému studiu na jednom místě

 

 >>> Další informace najdete v Aktualitách - Jsme také na Facebooku <<<

Práce poradenských pracovníků se řídí Etickým kodexem


Rovné příležitosti pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/2.2.00/29.0016)

V rámci tohoto projektu vzniklo Centrum poradenských a podpůrných služeb při Informačním a poradenském centru ZČU. Pokud chcete využít nabídky Centra poradenských a podpůrných služeb (individuální studijní podpora, technická podpora, mimořádné konzultace, asistenční služby, vstup do digitální knihovny apod.), stačí se zaregistrovat na našem Portále (podmínkou pro registraci je přiložení kopie průkazu ZTP, kopie vyměřeného invalidního důchodu, lékařské zprávy, zprávy z diagnostického vyšetření).

Další výstupy a služby projektu, které i po ukončení řešení stále na Portále fungují, jsou průběžně aktualizovány a doplňovány:

Stále je možné využít služeb půjčovny kompenzačních a technických pomůcek (tablety, netbooky, diktafony, ruční skenery, lupy atd.). Stačí nás kontaktovat osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Využití odborných poraden (pravidelně každou středu 12,00 - 14,00 a čtvrtek 10,00 - 12,00, mimo tuto dobu možno objednání):

 • speciálně-pedagogická
 • sociálně-právní
 • psychologická
 • angličtina pro dys- (kontakt)
 • další jazyky pro dys-
 • odborné (určené především pro studenty se sluchovým a zrakovým hendikepem a pro studenty s psychickým onemocněním, poradny jsou realizovány ve spolupráci s našim odbornými partnery TyfloServis, TyfloCentrum, SNN a Ledovec)

Užitečné odkazy:

Hledáte-li studijní a informační materiály, které nejsou dostupné v digitální knihovně ZČU, můžete navštívit např. tyto stránky (podmínky pro přístup k materiálům mohou být různé, pro konzultaci se můžete obrátit buď na pracovníky IPC nebo přímo na správce dané knihovny):

 • vyhledávač knihovních digitálních materiálů centra Tereza
 • knihovna elektronických studijních zdrojů - knihovní brána pro (především) zrakově postižené Daleth
 • knihovna digitální materiálů SONS
 • pokud jste z Plzně, doporučujeme navštívit elektronickou knihovnu realizovanou v rámci Knihovny města Plzně

Volně dostupné (i odborné) časopisy:

Další odkazy na elektronické zdroje je možné dohledat na stránkách Univerzitní knihovny ZČU.


Poučení k podpoře studia osob se specifickými potřebami - doklady o existenci specifických potřeb:

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň, IČ: 49777513 jakožto správce je povinna v souladu s § 21 odst. (1) písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen ZoVŠ) a v souladu s  Metodickým pokynem k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jednoho z následujících dokumentů, který prokáže existenci Vaší specifické potřeby:

 • doklad o zdravotním postižení
 • doklad o invaliditě libovolného stupně
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých diagnostických výsledků v určených psychometrických testech
 • lékařská zpráva
 • doklad o specifické poruše učení
 • rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami

ZČU Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené na Vámi předloženém dokladu (viz výše) týkající se zejména Vašeho zdravotního stavu, zpracovává proto, aby byla schopna činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole. Tedy ke zpracování osobních údajů a osobních údajů o zdravotním stavu dochází v rámci plnění zákonné povinnosti tak, aby byly zohledněny Vaše specifické potřeby jak v rámci konání přijímacího řízení, tak následně při Vašem studiu na ZČU. ZČU je za účelem získání finančního příspěvku na studenty a uchazeče se specifickými potřebami v souladu s § 21 odst. (1) písm. e) ZoVŠ vázána pokyny MŠMT, které stanoví nutnost předložení jednoho z výše uvedených dokladů ke kontrole oprávněnosti požadavku a následnému poskytnutí dotace. V rámci této agendy vede správce (ZČU) evidenci uchazečů či studentů se specifickými potřebami, jejíž součástí jsou osobní údaje v tomto odstavci popsané. Zpracování osobních údajů uvedených na Vámi předloženém dokladu je nezbytné pro účely plnění povinností správce (ZČU) v oblasti sociální ochrany v intencích čl. 9 nařízení  Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

ZČU zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu 5 let. V souladu s platnou legislativou a pokyny MŠMT je ZČU oprávněna použít Vaše osobní údaje v rámci účelů specifikovaných v předchozím odstavci, nebo pro legitimní potřebu státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

V případě dotazů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů na ZČU se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU, e-mail gdpr@service.zcu.cz, tel.: 377 631 009.

V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů podané na ZČU se můžete obracet na dozorový orgán, což je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/).

Západočeská univerzita v Plzni bohužel z bezpečnostních důvodů nepřijímá dokumenty dokládající specifické potřeby studentů či uchazečů o studium prostřednictvím e-mailu. Vaše potvrzení proto prosím nahrajte do našeho Portálu či jej doručte poštou, datovou schránkou (ID: zqfj9hj) nebo osobně na adresu: Informační a poradenské centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20 (UI213), 301 00, Plzeň.


          Veškeré výše uvedené aktivity a činnosti pro uchazeče a studenty jsou financovány ze zdrojů státního rozpočtu             (v rámci dotace F z MŠMT ČR)

MSMT_logotyp_text_CMYK_cz

Patička