Přejít k obsahu

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Služby v oblasti sociálního poradenství jsou především zaměřeny na poskytování informací k sociálním a ubytovacím stipendiím a vedení agendy s nimi spojené, výklad sociálních předpisů, podmínek zaměstnání během studia, řešení problematiky studentských rodin nebo poradenství pro zdravý životní styl. Studenti si sjednávájí konzultace s odbornými pracovníky poradny elektronicky.

Pracovníci poradny jsou v kontaktu s posluchači se speciálními potřebami. Dále sledují nové metody, trendy a technické pomůcky, které ulehčují život handicapovaným studentům. Koordinují služby poskytované školou: osobní asistence, půjčovna technických pomůcek, apod.


Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší:

- poradenství pro zdravý životní styl

- výklad sociálních předpisů

- možnost a podmínky zaměstnání během studia

- problematika studentských rodin


Základní informace pro studenty:

Zdravotní pojištění:

Studenti VŠ mladší 26 let jsou z titulu soustavné přípravy na své budoucí povolání považováni za nezaopatřené děti (§11 zákona č. 117/1995 Sb.). Za studenty VŠ mladší 26 let hradí zdravotní pojištění stát.

V době přerušení studia nelze studenta považovat za nezaopatřené dítě, nejedná se o dobu soustavné přípravy na budoucí povolání. Stát proto za tuto dobu pojistné neplatí.

V případě ukončení studia podle par. 56 zákona o vysokých školách již není student nezaopatřeným dítětem. Stát proto následně pojistné neplatí - viz výše Informace pro čerstvé absolventy.

Student starší 26 let není nezopatřeným dítětem. Stát za něho pojistné neplatí. Od 1. ledna 2018 se vztahuje výjimka na studenty doktorského studia. Novela o veřejném zdravotním pojištění nově rozšiřuje okruh tzv. státních pojištěnců o studenty doktorských studijních programů starší 26 let, kteří poprvé studují v rámci standardní doby studia, v prezenční formě a nevykazují žádné příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Zahraniční studenti (vč. slovenských studentů) si zajišťují zdravotní pojištění ve své zemi nebo si sjednávají samostatně zdravotní pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR. Přehled zdravotních pojišťovat můžete např. najít na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o smluvním pojištění pro občany s dlouhodobým pobytem u Všeobecné zdravotní pojišťovny získají zájemci na adrese VZP. Výši pojistného a způsob placení stanoví zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální pojištění:

Od 1. 1. 2010 již není doba studia považována za náhradní dobu pojištění, tzn. že doba studia se již nezapočítává do doby pojištění při zjišťování nároku na důchod.

Studenti mají možnost zajistit si účast na pojištění jiným způsobem, např. pojistit se dobrovolně (sociální pojištění vysokoškoláků není povinné), příp. nastoupit do zaměstnání. Pokud studenti chtějí, aby se jim doba studia po 1. 1. 2010 započítávala do nároku na důchod, mohou se přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Zdravotní a sociální pojištění českých studentů ZČU, kteří se účastní krátkodobého studijního pobytu v zahraničí:

V případě účasti v krátkodobém studijním pobytu v zahraničí (oficiální výjezd garantovaný ZČU - stáž, jazykový kurz, letní škola atd.), zůstává osoba studentem ZČU - potom zdravtoní pojištění do 26 let věku hradí stát.

U sociálního pojištění platí stejné informace pro studenty VŠ studující v ČR nebo v zahranicí.

Postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

 1. Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.
 2. Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňuje na území cizího státu.
 3. Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek  ENIC-NARIC.
 4. Studium na území České republiky poté, co zahraniční vysoké škole nebo její pobočce bude uděleno oprávnění působit na území České republiky jako mimoevropská zahraniční vysoká škola nebo její pobočka nebo poté, co bude splněna informační povinnost zahraniční vysoké školy nebo její pobočky sídlící na území státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Za studium nelze uznat jazykové kurzy, přípravné kurzy, e-learningové kurzy a studium na neakreditované vysoké škole.  

Způsob podání žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění:

 1. Žádost se podává osobně v úředních hodinách podatelny MŠMT nebo poštou (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1-Malá Strana).
 2. V příloze se dokládá formulář žádosti a originál nebo ověřená kopie potvrzení o studiu

Informace pro "čerstvé" absolventy ohledně zdravotního pojištění:

Stát hradí zdravotní pojištění až do konce měsíce následujícího po absolvování studia. Pokud student v této době nastoupí do zaměstnání, stane se osobou samostatně výdělečně činnou nebo se zaeviduje jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, přestaně stát pojištění hradit.

U absolventů, kteří si podali přihlášku do navazujících studijních programů a kteří se zapíší do studia do 3 měsíců po úspěšném ukončení předchozího studia, hradí pojištění stát i během letních prázdnin.

Vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce je každý povinen své pojišťovně oznámit a doložit (tzv. ohlašovací povinnost). Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je osmidenní.

Zdravotní pojištění studenta, který je zárověň zaměstnán:

Pokud student při studiu také pracuje, je účasten pojištění v rámci záměstnání v případě, že toto zaměstnání základá účast na pojištění - tj. v případě uzavření pracovního poměru.

Zdravotní pojištění studenta kombinované formy studia:

Studenti VŠ mladší 26 let, kteří jsou zapsáni v kombinované formě studia, jsou z titulu soustavné přípravy na své budoucí povolání považováni za nezaopatřené děti (par. 11 a 12 zákona č. 117/1995 Sb.). Za tyto studenty hradí zdravotní pojištění stát.

V době přerušení studia nelze studenta považovat za nezaopatřené dítě, nejedná se o dobu soustavné přípravy na budoucí povolání. Stát proto za tuto dobu pojistné neplatí.

V případě ukončení studia podle par. 56 zákona o vysokých školách již není student nezaopatřeným dítětem. Stát proto následně pojistné neplatí - viz výše Informace pro čerstvé absolventy.

Student starší 26 let není nezopatřeným dítětem. Stát za něho pojistné neplatí.


Informace MPSV - základní změny pro rok 2019 (aktualizace dne 11.1.2019):

- VYŠŠÍ DŮCHODY - od 1. 1. 2019 se zvyšuje základní výměra všech důchodů na 10 % průměrné mzdy, důchody se tak v průměru zvýší o Kč 900,00 měsíčně

- VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA - od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální mzda na Kč 13 350,00 měsíčně, s tím souvisí i nárůst nejnižší úrovně zaručené mzdy, která se bude pohybovat v rozmezí od Kč 13 350,00 do 26 700,00 měsíčně

- POJIŠTĚNÍ OSVČ - změna v termínech splatnosti záloh na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění

- PRACOVNÍ NESCHOPNOST - od 1. 1. 2019 funguje projekt eNeschopenka (elektonizace dočasných pracovních neschopností), od 1. 7. 2019 bude náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu za všechny dny trvání pracovní neschopnosti

- PŘÍSPĚVEK NA PÉČEI - zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni míry závislosti

- POMOC V HMOTNÉ NOUZI - úprava výplaty příspěvku formou poukázek

Výše uvedené infomrace byly čerpány ze stránek MPSV ČR, zde také naleznete další podklady.


Vyživovací povinnost:

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit. Schopnost samostatně se živit bývá interpretována jako schopnost samostatně uspokojovat všechny své potřeby (hmotné, kulturní, bytové). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. V občanském zákoníku není uvedena žádná věková hranice, kterou by vyživovací povinnost rodičů k dětem byla omezena. Nezletilost dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, je významná pouze v tom smyslu, že do dovršení zletilosti dítěte může být zahájeno řízení o určení výživného u soudu i bez návrhu, zatímco po dosažení zletilosti je soudní řízení zahájeno pouze na návrh oprávněného – zletilého dítěte. Přitom platí, že výživné pro nezletilé dítě může soud podle vlastní úvahy proti požadované částce zvýšit, popř. snížit, u zletilého dítěte je však vázán žalobním návrhem. Rozhodující nutně není ani dosažení věku 26 let – tato hranice se uplatňuje pouze při výplatě dávek státní sociální podpory. Vyživovací povinnost rodiče nelze vnímat jako bezbřehou. V situaci, kdy studium nenese znaky soustavnosti a cílevědomosti, nelze na rodiči/rodičích spravedlivě požodovat, aby vynakládal peněžní prostředky, které by v konečném důsledku nepřispívaly k osobnímu rozvoji dítětě.  Předpokladem pro poskytování výživného je tedy vysoká pravděpodobnost úspěšného dokončení studia (ne několikanásobné ukončování a zahajování studia po řadu let).

Jestliže dítě uzavře manželství, vznikne vyživovací povinnost mezi manželi, přičemž vyživovací povinnost rodičů k tomuto dítěti zaniká. Pouze v případě, že jsou např. oba manželé studenti, zůstává podpůrně zachována vyživovací povinnost rodičů, popř. jiného předka dítěte.

Více informací o vyživovací povinnosti najdete např. na stránkách Veřejného ochránce práv.


Daňové zvýhodnění pro studenta:

Daňové zvýhodnění na dítě uplatňuje rodič formou slevy, bonusu nebo kombinací obou. Podmínkou je dosažení ročního příjmu alespoň ve výši 6násobnu minimální mzdy a měsíčního příjmu poplatního alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. Pro uplatnění daňového zvýhodnění je třeba doložit potvrzení školy o soustatné přípravě, rozhodnutí o svěření do výchovy nebo průkazem ZTP/P. Zvýhodnění uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění lze uplatňovat do věku 26 let studenta (28 let u studenta zapsaného do doktorského studia v prezenční formě).

Slevu z titulu soustatné přípravy uplatňuje student vysoké školy zapsaný v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu v prezenční, kmbinované nebo distanční formě.  Do doby soustavné přípravy se započítává i doba prázdnin po složení maturitní zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky bezprostředně před zápisem do (dalšího) vysokoškolského studia (prodleva mezi jednotlivými vysokoškolskými studii nesmí být větší než 3 měsíce). Soustavná příprava končí následujícím měsícem po složení poslední zkoušky (SZZ a/nebo obhajoby BP, DP) v tom přípradě, že v tomto měsící nezačal student pracovat, nevznikl mu nárok na podporu v nezaměstnannosti nebo nezahájil rekvalifikaci. V případě zanechání studia nebo vyloučení ze studidia  končí soustavná příprava dnem ukončení studia na VŠ.

Evidence vysokoškoláka jako uchazeče o zaměstnání:

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců. Skutečnost, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání.


Uznaná doba rodičovství

(zákon č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon o vysokých školách)

Cílem uvedené novely je zamezení jakéhokoliv znevýhodnění studujících studentů – rodičů, pečujících o dítě do tří let věku dítěte.

a)    Požádá-li student / studentka o přerušení studia podle § 54 odst. 2 zákona o vysokých školách a jako důvod uvede těhotenství, porod či rodičovství, má právo na přerušení studia vždy, a to po celou uznanou dobu rodičovství, tedy od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do tří let věku dítěte. Přerušení studia může být kdykoliv na žádost studenta ukončeno; k přerušení studia v uznané době rodičovství může dojít i opakovaně. Žádá-li o přerušení student, platí jediná odchylka, a to, že mu může být studium přerušeno až od okamžiku narození dítěte. Doklady, kterými se žádost odůvodňuje, jsou těhotenský průkaz a rodný list dítěte. O přerušení studia se vydává rozhodnutí o přerušení studia stejně, jako v jiných případech přerušení. Stejné je to i v případě nástupu do studia po přerušení. Doba přerušení studia je uvedena v IS/STAG, který musí zajistit i to, aby se taková doba nepočítala ani do maximální doby studia ani do maximální doby přerušení studia. Pro účely vyměřování poplatků za studium není třeba žádné zvláštní evidence; je stejná, jako v případě jiného přerušení studia.

b)   Požádá-li student / studentka o prodloužení lhůt ke splnění studijních povinností podle ust. § 54a zákona o vysokých školách, musí tuto žádost doložit těhotenským průkazem, rodným listem dítěte. Prodloužení studia je možné maximálně po dobu trvání mateřské dovolené; pro studenta až od okamžiku narození dítěte za předpokladu, že nepožádají o přerušení studia. O prodloužení lhůt se vydává rozhodnutí, které musí obsahovat předepsané náležitosti. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné; jde o rozhodnutí podle ust. § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Lhůty nelze rozhodnutím prodloužit a žádosti vyhovět, skončila-li mateřská dovolená před podáním žádosti. Byla-li mateřská dovolená v době studia započata před 1. 4. 2013, žádost podána po 1. 4. 2013 (včetně) avšak v době trvání mateřské dovolené, prodlužují se lhůty o celou dobu trvání mateřské dovolené. Bylo-li studium zahájeno až poté, co již trvala mateřská dovolená, prodlužují se lhůty maximálně o dobu od zahájení studia do konce mateřské dovolené. Doba prodloužení lhůt se eviduje v IS/STAG, nejedná se o uznanou dobu rodičovství, která by se odečítala od doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách; pro účely poplatků za delší studium je tedy sledování této doby irelevantní.

c)    Oznámí-li student / studentka uznanou dobu rodičovství (aniž by žádal o přerušení studia či o prodloužení lhůt), zaznamená se tato skutečnost do IS/STAG. O žádosti se nevydává rozhodnutí. Žádost se dokládá těhotenským průkazem či rodným listem dítěte. Evidovat uznanou dobu rodičovství lze od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, u studenta nejdříve ode dne narození dítěte. Uznanou dobu rodičovství nelze evidovat, skončila-li uznaná doba rodičovství před podáním žádosti. Započala-li uznaná doba rodičovství v době studia před 1. 4. 2013, žádost podána po 1. 4. 2013 (včetně) avšak v době trvání uznané doby rodičovství, eviduje se celá uznaná doba rodičovství. Bylo-li studium zahájeno až poté, co trvala uznaná doba rodičovství, eviduje se uznaná doba rodičovství až od data zahájení studia. Ze samotné evidence uznané doby rodičovství nevyplývají primárně žádná práva a povinnosti, jde o evidování prosté skutečnosti. Význam jejího evidování se projeví až v případě dalších skutečností – žádost o přerušení studia, úlevy při studiu (jiné než podle ust. § 54a zákona o vysokých školách), výpočet doby pro výpočet poplatku za delší studium podle ust. 58 odst. 3 zákona o vysokých školách apod.

Vliv uznané doby rodičovství na poplatky za studium vyměřované dle ustanovené par. 58 odst. 3 zákona o vysokých školách

Uznaná doba rodičovství, bez ohledu na to, zda je evidována podle písm. c), má význam pro posouzení doby studia pro výpočet poplatku za delší studium podle ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Tedy i v případě, že žádosti o evidenci uznané doby rodičovství podle písm. c) nebylo vyhověno proto, že již uznaná doba rodičovství skončila (žádá matka / otec pětiletého dítěte), a to proto, že ust. § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách stanoví, že od celkové doby studia se (vždy) nejprve odečte uznaná doba rodičovství. Uznaná doba rodičovství (tedy doba mateřské a rodičovské dovolené) se pro výpočet doby studia pro účely stanovení poplatku za delší studium odečítá vždy, resp. se na ni hledí, jako by nebyla, a to i v případě, že uznaná doba rodičovství skončila před 1. 4. 2013, ovšem pouze za předpokladu, že aktuální studium pořád trvá (je aktivní) i v době vyměření poplatku za studium. Trvala-li uznaná doba rodičovství před zahájením studia, započítá se pro účely stanovení poplatku pouze uznaná doba rodičovství od zahájení studia. Na tuto variantu musí reagovat IS/STAG, protože je třeba ji zohledňovat při rozhodování o poplatcích za studium. Vzít v úvahu se musí nejpozději při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí, protože předtím o této skutečnosti nemusela univerzita ani vědět.


Aktuality:

Studenti vysokých škol a pojistné na sociální zabezpečení - informace ke zdravotnímu pojištění absolventů

Pomoc v hmotné nouzi

Zákon o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.)

Systém pomoci v hmotné nouzi

Veřejná služba

Dávky, výplata dávek


Bezplatná kombinovaná pomoc Bílého kruhu bezpečí obětem kriminality obsahuje:

 • poskytnutí právní pomoci
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství
 • praktické rady a informace

       bkb-logo

Plzeňskou pobočku Bílého kruhu bezpečí najdete na adrese Jungmannova 1 (budova Fakulty pedagogické), tel.: 734 157 200, e-mail: bkb.plzen@bkb.cz


Občanská poradna Plzeň realizuje aktivity ve třech specifických programech:

 • občanské poradenství (problematika zadlužování, občanského soudního řízení, občanskoprávnícj a majetkových sporů, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti)
 • dluhové poradenství
 • nabídka vzdělávacích aktivit pro veřejnost (aktivity mateřského centra, přednášky pro seniory atd.)

Ledovec - nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách

ledovec_logo


Užitečné odkazy:

 

Patička