Přejít k obsahu

Vážená studentko,

Vážený studente,

v souladu s par. 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium.


Ode dne 1. 9. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o vysokých školách, která přinesla také změny týkající se vyměřování poplatků za studium.

Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle par. 58 odst. 3 zákona:

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle par. 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.


Termíny splatnosti a způsob vybírání poplatků za studium:

Poplatek za studium podle par. 58 odst. 3 zákona se platí za každých dalších započatých šest měsíců studia (včetně prázdnin).

Poplatek za studium podle par. 58 odst. 3 zákona je splatný do termínu stanoveného v rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem a platí se bankovním převodem ve prospěch konta fondu stipendií na účet ZČU.

O vyměření poplatku spojeného se studiem podle par. 58 odst. 3 zákona vydává písemné rozhodnutí Informační a poradenské centrum ZČU . Konkrétní variabilní a specifický symbol platby, které musí být uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou rovněž uvedeny v tomto rozhodnutí. Údaje jsou zveřejněny i na Vaší osobní stránce na Portále ZČU.

Povinnosti studenta a sankce za jejich neplnění:

Podle par. 63 odst. 3 písm. a) zákona  je student povinen hradit poplatky spojené se studiem a uvádět skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Tyto skutečnosti, zejména průběh dřívějšího studia studenta, jsou ověřitelné v celostátně vedené matrice studentů.

Podle par. 63 odst. 3 písm. b) zákona je student povinnen hlásit vysoké škole adresu určenou pro doručování, tuto adresu může zadat sám prostřednictvím Portálu ZČU.

Neplnění těchto povinností může být posouzeno jako disciplinární přestupek, který je v souladu se zákonem řešen podle disciplinárního řádu fakulty nebo ZČU. Student je současně povinen nahradit ZČU náklady, které jí svým jednáním způsobil.

Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku:

O vyměření poplatku spojeného se studium podle par. 58 odst. 3 zákona vydává Informační a poradenské centrum ZČU rozhodnutí ve věci vyměření poplatku. Toto rozhodnutí musí být vydáno alespoň devadesát dnů před splatností poplatku, musí být doručeno studentovi do vlastních rukou a obsahovat následující náležitosti: výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o odvolání.

Možnost odvolání:

Proti písemnému rozhodnutí může podat student v souladu s ust. par. 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. rektorovi prostřednictvím Informačního a poradenského centra ZČU (Univerzitní 20, 306 14  Plzeň) žádost o odvolání.

Další informace můžete získat:

- často kladené otázky

- e-mailem

- při osobní konzultaci v Informačním a poradenském centru ZČU (Univerzitní 20, UI 213)

Patička