Přejít k obsahu

FAQ

Poplatky za studium

V souladu s par. 58 odst. 3  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium.

Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle par.  58 odst. 3 zákona (poplatek za tzv. delší studium):

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle par. 45 odst. 3 nebo par. 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

 

Povinnosti studenta související s poplatky za studium a sankce za jejich neplnění:

Podle par. 63 odst. 3 písm. a) zákona o vysokých školách je student povinen hradit poplatky spojené se studiem a uvádět skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Tyto skutečnosti, zejména průběh dřívějšího studia studenta, jsou ověřitelné v celostátně vedené matrice studentů.

Je povinností studenta uvádět na Portále ZČU doručovací adresu, na které je dostupný (adresa je úplná, přesná, jméno studenta je vyznačeno na schránce) - dle par. 63 odst. 3 b) zákona o vysokých školách.

Poplatky student hradí formou bankovního převodu na účet ZČU, převodní údaje jsou uvedeny v písemném rozhodnutí o vyměření poplatku. Převodní údaje student může současně dohledat i na své osobní stránce na Portále ZČU.

Neplnění těchto povinností může být posouzeno jako disciplinární přestupek, který je v souladu se zákonem řešen podle disciplinárního řádu fakulty nebo ZČU. Student je současně povinen nahradit ZČU náklady, které jí svým jednáním způsobil (viz par. 64 - 67 zákona o vysokých školách).

Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku

O vyměření poplatku spojeného se studium podle par. 58 odst. 3  zákona vydává rektor univerzity písemné rozhodnutí ve věci vyměření poplatku. Toto rozhodnutí musí být vydáno alespoň 90 dnů před splatností poplatku, musí být doručeno studentovi do vlastních rukou (viz Pokyn prorektora č. 4P/2009) a obsahovat následující náležitosti: výrok, odůvodnění a poučení o možnosti odvolání.

Zásady pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší dobu studia - viz Statut ZČU, Příloha č. 2. Je třeba ale zmínit, že výčet uvedených důvodů samozřejmě nemůže být úplný, situace a kombinace situací každého studenta je jiná. Proto rektor žádosti posuzuje individuálně, vždy pečlivě přihlíží k celkové situaci.

Možnost odvolání:

Proti písemnému rozhodnutí může podat student v souladu s ust. par. 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. rektorovi prostřednictvím Informačního a poradenského centra ZČU (Univerzitní 20, 306 14 Plzeň) žádost o odvolání. Zákonná lhůta  pro podání odvolání je 30 dnů ode dne doručení prvostupňového rozhodnutí.

Ve smyslu § 93 odst. 1 správního řádu může být odvolání uplatněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem. Stejně tak je lze uplatnit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, avšak za předpokladu, že odvolání bude do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Odvolání proti rozhodnutí ve věci vyměření poplatku (formulář ke stažení)


Otázky, na které se nejčastěji ptáte:

---

Jak se dozvím, že mám platit a odkdy?

O vyměření poplatku spojeného se studiem podle par. 58 odst. 3  zákona vydává písemné rozhodnutí Informační a poradenské centrum ZČU. Toto rozhodnutí obsahuje údaje:

adresa studenta

administrativní údaje (číslo jednací, datum vydání rozhodnutí)

výrok (co bylo rozhodnuto, odkaz na příslušná ustanovení zákona)

odůvodnění rozhodnutí (řádně odůvodněný výrok, výčet studií a další podklady)

poučení (poučení o možnosti odvolání, žádost má odkladný účinek)

podpis osoby, která rozhodnutí vydala

Písemné rozhodnutí ve věci vyměření poplatku Vám ZČU zašle domů. Buď na adresu trvalého bydliště, v případě, že si student na Portál ZČU zadal jinou doručovací adresu (možnost zadat i adresu do zahraničí), je tato upřednostňována před adresou trvalého bydliště.

Konkrétní číslo účtu, variabilní a specifický symbol platby, které musí být uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou rovněž uvedeny v tomto rozhodnutí.

Údaje o poplatku uvedené v písemném rozhodnutí najde student také na své osobní stránce na Portále ZČU.

Kdykoliv v průběhu studia se student může obrátit na pracovníky Informačního a poradenského centra ZČU, kteří Vás s poplatky za studium poradí (IPC, Univerzitní 20, UI213, tel.: 377 631 354, e-mail).

---

Kdy je poplatek vyměřen (před, v průběhu nebo až zpětně po ukončení zpoplatněného období):

ZČU vyměřuje poplatky vždy v průběhu zpoplatněného období. Agendu zpracováváme každý měsíc, takže je poplatek ve většině případů vyměřen hned na začátku zpoplatného půlroku.

Výjimkou jsou poplatky vyměřované studentům prvních ročníků, kdy musíme čekat na verifikaci dat centrální evidencí studentů SIMS (zjednodušeně řečeno, je v této situaci každý student, který má nové studentské číslo). Ověřená data se ZČU vrátí v polovině listopadu. V tomto případě se tedy může stát, že zpoplatněný půlrok započal např. v září, ale poplatek je vyměřen až v listopadu / prosinci.

---

Mohu se proti rozhodnutí odvolat? A dokdy?

Samozřejmě. Student může podat odvolání ve lhůtě 30 dnů, která běží následující den od doručení písemného rozhodnutí  ve věci vyměření poplatku za studium (viz Poučení, které je nedílnou součástí písemného rozhodnutí ve věci vyměření poplatku).

---

Jak má vypadat žádost o odvolání?

Ve smyslu § 93 odst. 1 správního řádu může být odvolání uplatněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem. Stejně tak je lze uplatnit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, avšak za předpokladu, že odvolání bude do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Nejčastějším způsobem podání odvolání ze strany studenta je písemná forma, žádost pak musí obsahovat všechny povinné údaje a originál podpisu žadatele (viz níže "Jak podat žádost odvolání"). Formulář žádosti v elektronické podobě najdete na našich stránkách.

Z odvolání musí být patrné, kdo je činí (jméno a příjmení, datum nar., adresa trvalého bydliště nebo doručovací), které věci se týká (odvolání proti vyměření poplatku za studium dle par. 58 odst. 3 zákona o vysokých školách) a co se v něm navrhuje (snížení, prominutí a/nebo posunutí termínu splatnosti poplatku). Rovněž musí být z odvolání patrné, komu je určeno (rektor) a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (číslo jednací daného rozhodnutí).

Důvody, které student v odvolání uvede, doloží aktuálními doklady. V případě dokladů v cizím jazyce je student povinen doložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka. Pokud student ověřený překlad dokladů k žádosti nepřiloží, nemůže ZČU tyto důvody při odvolacím řízení zohlednit.

---

Jak podat žádost o odvolání?

Žádost přinese student buď osobně přímo do Informačního a poradenského centra ZČU a nebo ji zašle poštou - VŽDY doporučeně! Doporučujeme uschování podacího lístku pro případ reklamace / doložení při ztrátě zásilky.

Ve smyslu § 93 odst. 1 správního řádu může být odvolání uplatněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem. Stejně tak je lze uplatnit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, avšak za předpokladu, že odvolání bude do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Adresa datové schránky ZČU - ID: zqfj9hj

POZNÁMKA:

K přezkoušmání rozhodnutí dojde vždy (i v případě nepřípustného či opožděného odvolání)! Odvolací ográn rozhodnutí posuzuje z hlediska možnosti uplatnění případných mimořádných opravných prostředků.

---

Z jakých důvodů může rektor rozhodnutí v rámci odvolání změnit?

Rektor (odvolací orgán) v případě předložení odvolání nejprve zkoumá, zda bylo odvolání podáno včas a oprávněnou osobou. Včasnost odvolání souvisí s dodržením lhůty pro odvolání. Pokud jsou k tomu shledány důvody, posuzuje rektor i opožděné odvolání. Z hlediska přípustnosti odvolání se zkoumá, zda odvolání podala oprávněná osoba a zda bylo možné se proti napadenému rozhodnutí odvolat.

Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout a/nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve Statutu ZČU (viz výše).

Pokud dojde odvolací orgán k závěru, že je napadené rozhodnutí v souladu s právními předpisy a je i věcně správné, pak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí.

Pokud dojde odvolací orgán k závěru, že rozhodnutí nemělo být vůbec vydáno (např. z důvodu rozporu s právními předpisy), pak napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.

Pokud dojde odvolací orgán k závěru, že důvody uvedené v žádosti jsou relevantní pro změnu napadeného rozhodnutí nebo jeho části, potom napadené rozhodnutí nebo jeho část změní (poplatek sníží, promine a/nebo posune termín jeho splatnosti).

Odvolatel může své odvolání vzít zpět pouze do termínu vydání rozhodnutí o odvolání.

Důvody, které student v odvolání uvede, doloží aktuálními doklady. V případě dokladů v cizím jazyce je student povinen doložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka. Zásady pro snížení, prominutí nebo odložení termínu splatnosti poplatku za delší dobu studia (Příloha č. 2 ke Statutu ZČU). Je třeba zmínit, že výčet důvodů samozřejmě nemůže být úplný, situace a kombinace situací každého studenta je jiná. Proto rektor žádosti posuzuje individuálně, vždy pečlivě přihlíží k celkové situaci.

Zákonným důvodem pro snížení / prominutí poplatku je dále také sportovní reprezentace ČR (par. 54a odst. 2 zákona o vysokých školách): "Student, který předloží vysoké škole nebo fakultě potvrzení o tom, že je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydané sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, má v souvislosti s touto skutečností právo na úpravy průběhu studia, které studentovi umožní účast na reprezentaci a nezbytnou přípravu." 

UPOZORNĚNÍ:

Důvodem pro snížení / prominutí poplatku naopak není:

- student již nezapisuje předměty, pouze "čeká" na obhajobu BP, DP a/nebo státnice

---

Jaké jsou výsledky rozhodnutí v rámci odvolání?

Napadené rozhodnutí se zruší a řízení zastaví, jestliže odvolací orgán zjistí, že nastala skutečnost, která toto odůvodňuje (např. když rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávných údajů).

Odvolání se zamítne a napadené rozhodnutí se potvrdí, jestliže odvolací orgán neshledá důvod pro jeho změnu.

Jestliže je odvolání podáno opožděně nebo je nepřípustné (např. odvolání proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci), žádost se zamítne.

Rektor rozhodnutí změní (poplatek sníží, promine a/nebo posune termín jeho splatnosti) s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům studenta a sociální situaci studia podle zásad uvedených ve Statutu ZČU.

---

Lze se ještě odvolat proti rozhodnutí II. stupně (tj. výsledku odvolání)?

Nikoli. Druhostupňové rozhodnutí je konečné. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Rozhodnutí odvolacího orgánu nabývá právní moci doručením účastníkovi řízení (studentovi).

---

Co znamená odkladný účinek rozhodnutí?

Odkladný (suspensivní) účinek rozhodnutí znamená, že se odvoláním, které je podáno v zákonné odvolací lhůtě, odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Prvostupňové rozhodnutí nemůže nabýt právní moci a není vykonatelné, dokud žadateli není doručeno rozhodnutí druhostupňové. Tzn. že žadatel nemusí poplatek hradit v případě, že už uplynul termín splatnosti a žadateli zatím nebylo doručeno druhostupňové rozhodnutí. Teprve po převzetí druhostupňového rozhodnutí nabyde rozhodnutí právní moci.

---

Musím se odvolávat i proti dalším rozhodnutí ve věci vyměření poplatku vydaným za další zpoplatněná období?

Ano. Každé prvostupňové rozhodnutí "zahajuje" nové správní řízení. Student má možnost v jednotlivých žádostech uvádět jiné důvody v závislosti na vývoji situace. Rozhodně neplatí, že pokud odvolací orgán jednou rozhodnutí změnil, že tak musí učinit i v dalším případě. Odvolací orgán vždy znovu zkoumá a rozhoduje. Student je povinnen důvody uvedené v žádosti vždy znovu doložit aktuálními doklady (i v případě, že se situace a doklad od "minulého" řízení nezměnily).

---

Jaká je výše poplatku a je pro všechny studenty stejná?

Výše poplatků za studium není fixní po celou dobu studia. Na každý akademický rok vyhlašuje rektor ZČU svým rozhodnutím výši tohoto poplatku. Výše poplatku je vypočítána v souladu s vysokoškolským zákonem ze základu vyhlášeného MŠMT pro daný rok. Výše poplatku je v daném ak. roce stejná pro všechny studenty ZČU.

---

Jaké jsou termíny splatnosti?

Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle par. 58 odstavce 3  je v souladu s vysokoškolským zákonem vydáno alespoň 90 dnů před splatností poplatku.

---

Kdo může zásilku převzít?

Rozhodnutí ve věci vyměřování poplatku musí být doručeno do vlastních rukou. Zásilku nemůže převzít žádný rodinný příslušník ani jiná pověřená osoba.

---

Co se stane, pokud  zásilku nepřevezmu?

1. adresát si zásilku nepřevezme na poště

V případě, že nebude student zastižen, bude zásilka po dobu 10 dnů uložena na příslušné pobočce České pošty. V průběhu této lhůty bude student písemně vyzván k vyzvednutí zásilky upozorněním vhozeným do poštovní schránky. Jestliže si student zásilku nevyzvedne na poště v úložní lhůtě, pošta zásilku vhodí do schránky. Za den doručení je považován den vhození zásilky do schránky, následně začne plynout 30denní odvolací lhůta.

2. zásilku nemůže pošta doručit (adresát neznámý, odstěhoval se, adresa neexistuje apod.)

Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou (dříve prostřednictvím úřední desky), přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka. Po 15 dnech je rozhodnutí bráno za doručené a následující den začíná běžet 30denní odvolací lhůta.

3. odmítnutí převzetí zásilky

Jestliže student zásilku odmítne převzít, pošta poučí adresáta o právních důsledcích a na obálku vyznačí poznámku "adresát byl poučen o právních důsledcích svého jednání"". Za den převzetí zásilky je považován den odmítnutí. Následující den začíná plynout 30 denní odvolací lhůta.

UPOZORNĚNÍ:

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se může stát, že ačkoliv student zásilku fyzicky nepřevezme, ta je ale doručena náhradním způsobem a rozhodnutí nabude právní moci.

Veřejná vyhláška

UPOZORNĚNÍ:

V soudalu s ust. par. 63 odst. 3b) zákona o vysokých školách je student povinnen hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování. Zadání nebo změnu adresy může provést sám student na Portále ZČU. O provedení změny/opravy může také student písemně požádat svoji studijní referentku. Do Portálu ZČU lze zadat i doručovací adresu do zahraniční (vhodné např. pro studenty, kteří odjíždějí na delší zahraniční pobyt).

---

Co je "Veřejná vyhláška"?

Veřejná vyhláška je ekvivalentem Úřední desky. Veřejnou vyhláškou se doručuje rozhodnutí studentům neznámého pobytu nebo sídla a studentům, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.

Dle par. 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že že se písemnost vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů. Uplynutím této doby je zásilka doručení a náseldně začíná běžet 30denní odvolací lhůta.

Dle par. 69 odstavec 2 správního řádu zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná.

Úřední deska ZČU je jednoduše dostupná z domovské stránky školy.

---

Co se stane, pokud písemné rozhodnutí ztratím nebo nemohu najít?

Po předložení občanského průkazu nebo JIS karty studentovi (případně dalšího osobního dokladu s fotografií) na recepci v IPC zhotovíme kopii. Kopii zásilky může převzít na základě ověřené plné moci i další osoba. V plné moci však musí být jasně specifikováno, že tato osoba je zplnomocněna zastupovat studenta ve věcech studijních a ve věci poplatků za studium.

---

Jak se dozvím, že byla částka připsána na Váš účet?

Povinností každého studenta je sledovat pozorně Portál ZČU - záložky: Moje studium - Moje údaje - v horní části stránky budou vypsány Vaše pohledávky či závazky, pokud student nějaké má.

Pokud není platba v systému připárována nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího provedení, doporučujeme obrátit se na pracovníky IPC, kteří se ji pokusí dohledat. Student musí v tomto případě doložit kopii bankovního výpisu, potvrzený příkaz k platbě či jiný doklad prokazující provedení platby.

---

Příkaz k úhradě - na co si dát pozor?

Poplatky lze hradit pouze bankovním převodem na účet ZČU. Je velmi důležité, aby student dodržel všechny převodní symboly - variabilní, specifický a konstantní! Pokud tyto symboly zamění nebo neuvede vůbec nebo chybně či neúplně, nebude platba v systému spárována. Doporučujeme překontrolovat si také platbu následně ve výpisu, zda nedošlo k nějaké chybě při bankovním převodu.

Platby, které nelze identifikovat, jsou vraceny na účet odesílatele.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor si dejte i na převáděnou částku - nesmí být nijak zaokrouhlována.

Převod poplatku provádějte vždy z účtu na účet. Jedině tak máte možnost si provedení převodu zkontrolovat.

Jako problematické se jeví složení hotovosti v pokladně banky. Při tomto způsobu platby nemá student možnost překontrolovat, že byly při následném převodu pracovníkem banky uvedeny všechny převodní údaje (tj. variabilní, specifický a konstantní symbol).

Bankovní účet ZČU je veden v Komerční bance, na Portále ZČU by mělo dojít den po přijetí platby na účtu ZČU.

---

Musím poplatek uhradit najednou?

Nemusíte. Poplatek lze hradit ve splátkách, vždy je ale třeba uvádět stejné převodní údaje. Celá částka musí být uhrazena do data splatnosti.

---

Co se stane, pokud poplatek nebudu schopen uhradit v termínu splatnosti?

Od studentů, kteří dosud neuhradili vyměřené a splatné poplatky spojené se studiem, jsou tyto poplatky vymáhány právní cestou prostřednictvím oprávněné osoby, která byla za tímto účelem s účinností od 1. 5. 2008 vybrána ve výběrovém řízení podle příslušných norem.

Kontakt na kancelář, která vymáhání zajišťuje:

AK Vovsík, Rösch, Kocina a spol.

Malá ul. 6, 301 00  Plzeň

tel.: 377 333 518, fax: 377 235 712, e-mail: mala@akplzen.cz

---

Mohu požádat o splátkový kalendář? Za jakých podmínek?

Ano, student může požádat o schválení splátkového kalendáře v případě, že není schopen vyměřený poplatek splatit v plné výši do termínu splatnosti. Žádost musí být podána písemně prostřednictvím Informačního a poradenského centra ZČU a musí obsahovat všechny údaje potřebné pro identifikaci studenta (jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa, osobní studentské nebo rodné číslo) a daného rozhodnutí (číslo jednací, datum vystavení).

Rektor může přistoupit ke schválení splátkového kalendáře v případě, že:

- žádost je kompletní, obsahuje všechny požadované údaje

- student uvádí relevantní důvody, doloží své příjmy / očekávané příjmy, výpis z termínovaných účtů, spoření apod.

- student prokazatelně uhradil na účet ZČU alespoň 1/4 z daného poplatku

- žádost byla podána před termínem splatnosti daného poplatku

- předchozí vyměřené poplatky byly uhrazeny v plné výši v termínech jejich splatnosti

Na uzavření dohody není právní nárok, ze žádosti musí být vidět snaha studenta poplatek uhradit a schopnost závazek splácet.

V případě uzavření smlouvy o splátkovém kalendáři mezi ZČU a studentem je pak student povinen hradit domluvenou částku bankovním převodem, kdy splátka musí být připsána na účet ZČU nejpozději v den její splatnosti. Nedodržení splátkového kalendáře je spojeno s následnými sankcemi - dlužná částka bude vymáhána právní cestou prostřednictvím oprávněné osoby (viz výše kontakt na zastudující AK). Studentovi již pak není zasílána žádná upomínka / upozornění.

Formulář žádosti o uzavření dohody (žádost o úhradu poplatku ve splátkách)

---

Co znamená pojem "Uznaná doba rodičovství"?

"V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší." (par. 54a odst. 1 zákona o vysokých školách)

Za dítě se považuje dítě vlastní nebo dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří  let věku dítěte.

Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.

O evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte.

Oznámení se podává písemně na studijním oddělení fakulty, na které je žadatel zapsán do studia. Náležitosti:

-       Identifikace žadatele (jméno a příjmení, osobní studentské číslo, adresa)

-      Specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství (doložením kopie těhotenského průkazu, kopie rodného listu dítěte nebo rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče)

Zjednodušeně lze říci, že uznaná doba rodičovství se nezapočítává do doby rozhodné pro výpočet poplatku.

Uznanou dobu rodičovství lze evidovat nejdříve od 1.4.2013. Uznanou dobu rodičovství nelze evidovat, skončila-li před oznámením skutečnosti fakultě.

---

Uchovávání dokumentů

ZČU zachovává pravidla bezpečnosti práce s listinnými i elektronickými dokumenty, které studenti v rámci vedeného řízení k poplatkům za studium vysoké škole poskytnou. Dokumenty v listinné podobě jsou uchovávány v uzemčených kartotékách a skříních. K údajům uložným v počítači má přístup pouze pověřená osoba na základě správně zvoleného přístupového hesla. Údaje jsou využívány pouze pro daný účel (rozhodování o poplatcích za studium vyměřovaných dle par. 58 odst. 3 zákona o vysokých školách). Po nadplnění účelu zpracování dokumentů jsou údaje zlikvidovány.

Údaje jsou zpřístupněny výhradně oprávněným zaměstnancům Západočeské univerzity v Plzni pro účely čerpání služeb Informačního a poradenského centra a jejich další zpracování založené na právním titulu pro zpracování.

S  dokumenty je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ:

Západočeská univerzita v Plzni  bohužel z bezpečnostních důvodů nepřijímá dokumenty obsahující osobní údaje studentů či dalších osob prostřednictvím soukromého e-mailu. Pro další komunikaci je proto  bezpodmínečně nutné využívat jiných komunikačních kanálů - školní e-mail, doporučení poštou, datovou schránkou (ID: zqfj9hj) nebo osobně na adresu: Informační a poradenské centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň.

Doporučení na závěr:

 

přebírejte zásilky odesílané ze ZČU

aktualizujte si svá data na Portále ZČU

udržujte svoji studentskou e-mailovou schránku aktivní

nejasnosti či problémy řešte neprodleně po jejich výskytu

studijní záležitosti vyřizujte sami, Vašim rodinným příslušníkům nebo dalším třetím osobám nemůžeme informace poskytnout

  

 

Kde se můžete zeptat a poradit:

 

Informační a poradenské centrum ZČU

Univerzitní 20 (UI213), 306 14 Plzeň

tel.: 377 631 350

poplatky@service.zcu.cz

 

 

Důležité stránky:

 

Informační a poradenské centrum ZČU

Odbor právní

 

Statut ZČU

Studijní a zkušební řád ZČU

Směrnice 19R/2013

Pokyn prorektora č. 4P/2009

Elektronická úřední deska ZČU / IPC

Zákon č. 111/1998 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

 

 

 

Patička