Přejít k obsahu

 

Vážená studentko, vážený studente,

vysokoškolští studenti, jejichž rodina nedisponuje příjmem vyšším než 1,5násobek životního minima, mají nárok na sociální stipendium v měsíční výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy (výše minimální mzdy dostupná např. na stránkách MPSV - platná aktualizace předpisu č. 567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí)

Nárok na sociální stipendium je upraven prostřednictvím § 91 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím § 17 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Student veřejné nebo soukromé vysoké školy, jenž splňuje zákonem stanovené podmínky, to jest má nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře (rozhodný příjem rodiny nepřesáhl výši 1,5násobku životního minima), má nárok na stipendium ve výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy za měsíc (aktuální částku viz níže) měsíčně, vyplácené deset měsíců v akademickém roce v průběhu standardní doby studia. Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.

Student prokazuje tento svůj nárok vysoké škole písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů.

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor. Písemné rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia je studentovi doručováno elektronicky na jeho školní e-mailovou adresu.

Výši sociálního stipendia stanoví zákon.

V červenci a srpnu student nemá nárok na sociální stipendium.

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU. Originál nebo ověřenou kopii Potvrzení pro účely přiznání stipendia doručuje student  datovou schránkou (ID: zqfj9hj), poštou nebo osobně na adresu: Informační a poradenské centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20 (UI213), 301 00, Plzeň.

Informace o sociálním stipendiu najdete také na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozhodnutí o termínu výplaty je zveřejněno na stránkách OL


Změny k 1. 1. 2020:

Stipendium od 1. 1. 2020 činí Kč 3 650,00 měsíčně (počítáno ze základu - min. mzda Kč 14 400,00)

Změny k 1. 1. 2019:

Stipendium od 1. 1. 2019 činí  3 337,50 Kč měsíčně (počítáno ze základu - min. mzda Kč 13 350,00).

Změny k 1. 1. 2018:

Stipendium od 1. 1. 2018 činí 3 050 Kč měsíčně (počítáno ze základu - min. mzda Kč 12 200,00).

Změny k 1. 1. 2017:

Součástí novely zákona o vysokých školách je také zvýšení sociálního stipendia vypláceného vysokou školou – a to formou jeho navázání  na výši minimální mzdy; měsíční výše stipendia (přiznávaného po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce)  odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhlouhlí na celé desetikoruny nahoru. Stipendium tak  od 1. 1. 2017 činí Kč 2 750 Kč měsíčně.

Změny k 1. 10. 2017: 

Sdělení pro účely přiznání stipendia vydávané příslušným Úřadem práce, příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za 3. čtvrtletí 2017. Oproti předchozím letům se nedokládají příjmy za celý předchozí kalendářní rok.

Veškeré dotazy ohledně sociálních stipendií zasílejte na adresu: s-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

Patička