Přejít k obsahu

INFORMAČNÍ STRÁNKY PRO VÝCHOVNÉ PORADCE STŘEDNÍCH ŠKOL

Vítejte na stránce určené pro výchovné poradce středních škol. Stránky obsahují obecné informace o jednotlivých fakultách Západočeské univerzity v Plzni a struktuře akreditovaných studijních programů. Naleznete tu však i konkrétní data o průběhu přijímacího řízení a upozornění na aktuální akce, které pořádáme.

Budeme Vám velice vděčni, pokud se stanete spolutvůrci stránek a zašlete nám jakékoliv připomínky a podněty k jejich obsahu.

Informační a poradenské centrum ZČU (IPC) představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazeči o studium, stávající studenti a absolventi) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním nebo profesním životě.

V rámci systému podpory zajišťuje IPC osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence. Pro studenty nabízíme možnost bezplatného využití prostor a vybavení speciální studovny, zapůjčení kompenzačních pomůcek, nabídky korektur (seminárních, bakalářských, diplomových prací), provedení diagnostiky spefických poruch učení a následnou odbornou péče, zajištění mimořádných konzultací apod.

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí. Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Poradna pro uchazeče a studenty v prostorách IPC (Univerzitní 20, konzultační místnost UI 2013) vždy ve středu (12,00 - 14,00) a čtvrtek (10,00 - 12,00) - nebo mimo provozní dobu na základě telefonické nebo e-mailové dohody. Konzultaci je možné domluvit také v našich prostorách v centru Plzně (Sedláčkova 19) v Kulturce.

Informace o modifikace přijímacího řízení naleznou zájemci o studium ZDE.


AKTUALITY

Institucionální akreditace: Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil Západočeské univerzitě v Plzni institucionální akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání. V jejich rámci bude moci ZČU sama schvalovat studijní programy. Získání institucionální akreditace představuje důležitý mezník pro další rozvoj ZČU.

Aktivity pro aktuální ak. rok

- Arabfest (2. - 7. 4. 2020 v Plzni) - mezinárodní konference věnovaná přednáškám a debatám spojeným s ochutnávkami a kulářskými workshopy

- pozvánka na 25. ročník Veletrhu pracovních příležitostí (25. 3. 2020)

                        gaudeamus                  Pozvánka k návštěvě stánku ZČU na veletrhu Gaudeamus Praha

- zveme Vás k návštěvě stánku ZČU na XIII. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2020 (21. - 23. ledna 2020, PVA Expo Praha - Letňany)                                               

                        posvit_si_na_budoucnost               Pozvánka na veletrh Posviť si na budoucnost

- zveme Vás k návštěvě stánku ZČU na unikátním festivalu vzdělávání a práce "Posviť si na budoucnost", který nabízí žákům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji (18. - 19. října 2019)

                 DVT19        Pozvánka na Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni

- 14. ročník Dnů vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční ve dnech 21. - 22. září 2019, info z loňského roku najdete zde (2018, 2017, 2016, 2015)


POZVÁNKY

Nabídka kurzů pro veřejnost pořádaná oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání

Zveme všechny zájemce k návštěvě Univerzitního co-workingu a Kulturky - Aktuální program akcí najdete ZDE

AKTUALITY O DĚNÍ NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI:

                      info-male.jpg


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA AK. ROK 2020/21

V průběhu ledna  probíhají každoročně dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách. Účastníci mají možnost prohlédnout si výuková a laboratorní pracoviště, získají informace o studijních programech a oborech a průběhu přijímacího řízení, profilu absolventa a dalším uplatnění na trhu práce, seznámí se s pracemi aktuálních studentů atd.

Západočeská univerzita v Plzni – Dny otevřených dveří na fakultách

Fakulta aplikovaných věd

29. 1. 2020

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 DOD již proběhly

Fakulta ekonomická

24. 1. 2020 (Cheb)

28. 1. 2020 (Plzeň)

Fakulta elektrotechnická

29. 1. 2020

Fakulta filozofická

29. 1. 2020

Fakulta pedagogická

24. 1. 2020

Fakulta právnická

29. 1. 2020

Fakulta strojní

29. 1. 2020

Fakulta zdravotnických studií

22. 1. 2020

Důležité termíny v přijímacím řízení na jednotlivých fakultách:   *

Fakulta aplikovaných věd: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2020 / zaplacení admin. poplatku do 7. 4. 2020 / dosažení středního vzdělání s maturitou do 18 9. 2020

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara: podání elektronické přihlášky, odevzdání e-portfolia prací a uhrazení administrativního poplatku do 30. 11. 2019

Fakulta ekonomická: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2020 / zaplacení admin. poplatku do 31. 3. 2020 / zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení do 9. 4. 2020

Fakulta elektrotechnická: podání elektronické přihlášky duben 2020 (bude doplněno)

Fakulta filozofická: podání elektronické přihlášky 31. 3. 2020 / zaplacení admin. poplatku 31. 3. 2020

Fakulta pedagogická: podání elektronické přihlášky bude doplněno / zaplacení admin. poplatku bude doplněno / dosažení středního vzdělání s maturitou nejpozději do termínu zasedání přijímací komise

Fakulta právnická: podání elektronické přihlášky a zaplacení admin. poplatku do 31. 3. 2020 / pro přijímání do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, s. r. o. – OSP a ZSV pro magisterský studijní program a OSP pro bakalářský studijní program

Fakulta strojní: podání elektronické přihlášky do 15. 4. 2020 / zaplacení admin. poplatku do 19. 4. 2020 / termín doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení 26. 6. 2020 (termín pro podání přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení do 5. 8. 2020, pokud bude děkanem 2. kolo vyhlášeno, dosažení středního vzdělání s maturitou do 14. 9. 2020)

Fakulta zdravotnických studií: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2020 / zaplacení admin. poplatku do 15. 4. 2020 / termín doručení vytištěné eletkronické přihlášky s povinnými přílohami (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dle Vyhlášky č. 271/2012 Sb. a doklad o uhrazení admin. poplatku) 15. 4. 2020 / termín doručení ověřené kopie maturitního vysvědčení 18. 6. 2020 do 12,00 hod.

* uvedené informace jsou určené pro žáky maturitních ročníků a se týkají bakalářských a "dlouhých" magisterských studijních programů, na některých fakultách se mohou lišit podmínky přijímacího řízení (pro ty, kteří maturovali v předchozích letech) a termíny přijímacího řízení na navazující magisterské a doktorské studijní programy!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Doporučujeme uchazečům před podáním přihlášky ke studiu pečlivě prostudovat webové stránky fakult, případně kontaktovat pracovníky studijních oddělení nebo Informačního a poradenského centra. Konkrétní podmínky přijímacího řízení (způsob podání přihlášky, termíny, výše poplatku, povinné přílohy, požadavek přijímací zkoušky, její formu a rámcový obsah a kritéria pro její vyhodnocení, požadavky na zdravotní způsobilost atd.) jsou vždy zveřejněny na internetových stránkách.

Některé fakulty pořádají přípravné kurzy, na jejich webovkách najdete odkazy na doporučenou literaturu nebo vzorové přijímací testy a testy nanečisto. Zároveň jsou zde dostupné zprávy o průběhu přijímacího řízení v předchozích letech.

!! Od března 2019 Vás vítáme na nových webových stránkách

Hledání Vašeho budoucího studia je teď mnohem jednodušší !!

novy_web_zcu          

Západočeská univerzita v Plzni také zahájila novou kampaň, jež budoucí studenty vyzývá

„Zůstaňte sami sebou a ukažte nám svoji jedinečnost!“ - #taktopodej

smer_zcu

Přehled studijních programů dle typu studia:

Kompletní nabídku studijních programů najdete ZDE

Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají soudobé poznatky a metody; obsahují rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia (tj. délka studia stanovená pro každý studijní program při jeho akreditaci) včetně praxe je 3 nebo 4 roky (180 nebo 240 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul "bakalář" (ve zkratce Bc.) nebo "bakalář umění" (ve zkratce BcA.);

Magisterské studijní programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou 2 nebo 3 roky (120 nebo 180 ECTS kreditů). Standardní doba studia programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy, je 5 let (300 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul "inženýr" (ve zkratce Ing.), "magistr" (ve zkratce Mgr.) nebo "magistr umění" (ve zkratce MgA.);

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3 nebo 4 roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získá titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). U doktorských studijních programů je kreditní systém studia uplatňován pouze na Fakultě filozofické.

el_prihlaska

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami - Informace o modifikace přijímacího řízení naleznou zájemci o studium ZDE.

Výsledky přijímacích řízení na jednotlivých fakultách z předchozích let najdete ZDE.


vzbb

Projekt Vzdělávání k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942) je realizován v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Pracovní tým Informačního a poradenského centra ZČU a  řešitelé projektu Vzdělávání bez bariér si Vás dovolují pozvat na další ročník konference Dobrá praxe 2019 (23. a 24. října 2019)

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší konference Dobrá praxe 2018 (17. - 18. 10. 2018) - veškeré podklady, prezentace a odkazy na obrazové výstupy najdete na webovkách projektu

S dalšími dotazy ke konferenci můžete kontaktovat Mgr. Michaelu Vondřichovou


STUDENTSKÉ OTAZNÍKY = informace o studiu na ZČU na jednom místě určené především pro uchazeče a studenty prvních ročníků  

Nový obrázek


Letní aktivity pro veřejnost / pro žáky ZŠ a SŠ / uchazeče o studium

(nabídka pro letní prázdniny je průběžně aktualizována)

- Letní škola virtuální reality pro žáky středních škol

- Homo Economicus - letní škola ekonomie pro žáky základních a středních škol ve věku 7 až 19 let (8. - 12. 7. 2019)

- Mezinárodní letní jazyková škola - nabízí celodenní a odpolední jazykové kurzy v různých úrovních pokročilosti (8. 7. - 26. 7. 2019)

- ArtCamp - mezinárodní letní škola umění pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (8. - 26. 7. 2019)

- Campo Arduino - pro žáky 2. stupně základných škol a středních škol (12. - 16. 8. 2019 a 26. - 30. 8. 2019)

- Campo Lampone - letní kybernetické soustředění určené především pro ty, kteří se už v předchozích letech zúčasnili Campo Arduino (12. - 16. 8. 2019)

- JuniorFEL - dětská univerzita na Fakultě elektrotechnické (26. - 30. 8. 2019)

- MechCamp - pro žáky SŠ, které baví matematiky a fyzika (4. - 6. 9. 2019)

- NanoCamp - pro žáky SŠ se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie. (21. - 23. 8. 2019)

- Týden letní informatiky pro dívky TyLIDi


Nenašli jste odpověď na své otázky?

- můžete kontaktovat pracovníky Informačního a poradenského centra ZČU

- můžete se obrátit na studijní oddělení fakulty, která uskutečňuje daný studijní program

- navštivte webové stránky jednotlivých fakult

- zúčastněte se dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách (viz výše na této straně)

- absolvujte virtuální prohlídku některých prostor ZČU

- podívejte se na prezentaci ZČU (v českém nebo anglickém jazyce)

- navštivte stránky "Bezbariérové univerzity" (informace pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami)

Patička