Přejít k obsahu

INFORMAČNÍ STRÁNKY PRO VÝCHOVNÉ PORADCE STŘEDNÍCH ŠKOL

Vítejte na stránce určené pro výchovné poradce středních škol. Stránky obsahují obecné informace o jednotlivých fakultách Západočeské univerzity v Plzni a struktuře akreditovaných studijních programů. Naleznete tu však i konkrétní data o průběhu přijímacího řízení a upozornění na aktuální akce, které pořádáme.

Budeme Vám velice vděčni, pokud se stanete spolutvůrci stránek a zašlete nám jakékoliv připomínky a podněty k jejich obsahu.

Informační a poradenské centrum ZČU (IPC) představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají svým klientům (tj. uchazeči o studium, stávající studenti a absolventi) s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním nebo profesním životě.

V rámci systému podpory zajišťuje IPC osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence. Pro studenty nabízíme možnost bezplatného využití prostor a vybavení speciální studovny, zapůjčení kompenzačních pomůcek, nabídky korektur (seminárních, bakalářských, diplomových prací), provedení diagnostiky spefických poruch učení a následnou odbornou péče, zajištění mimořádných konzultací apod.

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí. Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Poradna pro uchazeče a studenty v prostorách IPC (Univerzitní 20, konzultační místnost UI 2013) vždy ve středu (12,00 - 14,00) a čtvrtek (10,00 - 12,00) - nebo mimo provozní dobu na základě telefonické nebo e-mailové dohody. Konzultaci je možné domluvit také v našich prostorách v centru Plzně (Sedláčkova 19) v Kulturce.

Informace o modifikace přijímacího řízení naleznou zájemci o studium ZDE.


AKTUALITY

Aktivity pro rok 2018/2019

                             gaudeamus                  Pozvánka k návštěvě stánku ZČU na veletrhu Gaudeamus Brno

- zvema Vás k návštěvě stánku ZČU na XXVI. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2019 (22. - 25. října 2019)

                        posvit_si_na_budoucnost               Pozvánka na veletrh Posviť si na budoucnost

- zveme Vás k návštěvě stánku ZČU na unikátním festivalu vzdělávání a práce "Posviť si na budoucnost", který nabízí žákům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji (18. - 19. řijna 2019)

                 DVT19        Pozvánka na Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni

- 14. ročník Dnů vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční ve dnech 21. - 22. září 2019, info z loňského roku najdete zde (2018, 2017, 2016, 2015)

- Fakulta aplikovaných věd zve středoškkolské učitele matematiky na seminář Brána matematikou otevřená (4. - 5. 4.2019)

- pozvánka na 24. ročník Veletrhu pracovních příležitostí (27. 3. 2019)

- Arabfest (3. - 7. 4. 2019 v Plzni) - mezinárodní konference věnovaná přednáškám a debatám spojeným s ochutnávkami a kulářskými workshopy

- nové studijní programy a obory na Fakultě aplikovaných věd a na Fakultě filozofické

POZVÁNKY

Nabídka kurzů pro veřejnost pořádaná oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání

Zveme všechny zájemce k návštěvě Univerzitního co-workingu a Kulturky - Aktuální program akcí najdete ZDE

AKTUALITY O DĚNÍ NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI:

                      info-male.jpg


vzbb

Projekt Vzdělávání k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942) je realizován v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP), na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.

Pracovní tým Informačního a poradenského centra ZČU a  řešitelé projektu Vzdělávání bez bariér si Vás dovolují pozvat na další ročník konference Dobrá praxe 2019 (23. a 24. října 2019)

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší konference Dobrá praxe 2018 (17. - 18. 10. 2018) - veškeré podklady, prezentace a odkazy na obrazové výstupy najdete na webovkách projektu

S dalšími dotazy ke konferenci můžete kontaktovat Mgr. Michaelu Vondřichovou


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA AK. ROK 2019/20

V průběhu ledna 2019 proběhly dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách. Účastníci měli možnost prohlédnout si výuková a laboratorní pracoviště, získali informace o studijních programech a oborech a průběhu přijímacího řízení, profilu absolventa a dalším uplatnění na trhu práce, seznámili se s pracemi aktuálních studentů atd.

Důležité termíny v přijímacím řízení na jednotlivých fakultách:   *

Fakulta aplikovaných věd: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 7. 4. 2019 / dosažení středního vzdělání s maturitou do 20. 9. 2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara: podání elektronické přihlášky do 30. 11. 2018 / zaplacení admin. poplatku do 30. 11. 2018

Fakulta ekonomická: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 31. 3. 2019 / zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení do 15. 7. 2019

Fakulta elektrotechnická: podání elektronické přihlášky do 15. 4. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 15. 4. 2019 / dosažení středního vzdělání s maturitou do 30. 9. 2019 (termín pro podání přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení do 15. 8. 2019, pokud bude děkanem 2. kolo vyhlášeno)

Fakulta filozofická: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 31. 3. 2019 / uchazeč doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 25. 6. 2019

Fakulta pedagogická: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 31. 3. 2019 / dosažení středního vzdělání s maturitou nejpozději do termínu zasedání přijímací komise

Fakulta právnická: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 7. 4. 2019 / uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den zápisu do studia

Fakulta strojní: podání elektronické přihlášky do 15. 4. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 19. 4. 2019 / dosažení středního vzdělání s maturitou do 28. 6. 2019 (termín pro podání přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení do 12. 8. 2019, pokud bude děkanem 2. kolo vyhlášeno, dosažení středního vzdělání s maturitou do 13. 9. 2019)

Fakulta zdravotnických studií: podání elektronické přihlášky do 31. 3. 2019 / zaplacení admin. poplatku do 15. 4. 2019 / uchazeč doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímací zkoušky

* uvedené informace jsou určené pro žáky maturitních ročníků a se týkají bakalářských a magisterských studijních programů, na některých fakultách se mohou lišit podmínky přijímacího řízení (pro ty, kteří maturovali v předchozích letech) a termíny přijímacího řízení na navazující magisterské a doktorské studijní programy!

!! Od března 2019 Vás uvítáme na nových webových stránkách

Hledání Vašeho budoucího studia je teď mnohem jednodušší !!

novy_web_zcu          

Západočeská univerzita v Plzni také zahájila novou kampaň, jež budoucí studenty vyzývá

„Zůstaňte sami sebou a ukažte nám svoji jedinečnost!“ - #taktopodej

smer_zcu

Přehled studijních programů dle typu studia:

Kompletní nabídku studijních programů najdete ZDE

Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají soudobé poznatky a metody; obsahují rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia (tj. délka studia stanovená pro každý studijní program při jeho akreditaci) včetně praxe je 3 nebo 4 roky (180 nebo 240 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul "bakalář" (ve zkratce Bc.) nebo "bakalář umění" (ve zkratce BcA.);

Magisterské studijní programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou 2 nebo 3 roky (120 nebo 180 ECTS kreditů). Standardní doba studia programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy, je 5 let (300 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul "inženýr" (ve zkratce Ing.), "magistr" (ve zkratce Mgr.) nebo "magistr umění" (ve zkratce MgA.);

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3 nebo 4 roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získá titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). U doktorských studijních programů je kreditní systém studia uplatňován pouze na Fakultě filozofické.

el_prihlaska

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami - Informace o modifikace přijímacího řízení naleznou zájemci o studium ZDE.

Fakulta pedagogická nabízí možnost ověřit si znalosti prostřednictvím tzv. testu nanečisto (termín bude upřesněn). Fakulta zdravotnických studií nabízí možnost absolvování přípravného kurzu na přijímací zkoušku (březen 2017 - termín bude upřesněn).

Výsledky přijímacích řízení na jednotlivých fakultách z předchozích let najdete ZDE.


STUDENTSKÉ OTAZNÍKY = informace o studiu na ZČU na jednom místě určené především pro uchazeče a studenty prvních ročníků  

Nový obrázek


Letní aktivity pro veřejnost / pro žáky ZŠ a SŠ / uchazeče o studium

(nabídka pro letní prázdniny je průběžně aktualizována)

- Letní škola virtuální reality pro žáky středních škol

- Homo Economicus - letní škola ekonomie pro žáky základních a středních škol ve věku 7 až 19 let (8. - 12. 7. 2019)

- Mezinárodní letní jazyková škola - nabízí celodenní a odpolední jazykové kurzy v různých úrovních pokročilosti (8. 7. - 26. 7. 2019)

- ArtCamp - mezinárodní letní škola umění pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (8. - 26. 7. 2019)

- Campo Arduino - pro žáky 2. stupně základných škol a středních škol (12. - 16. 8. 2019 a 26. - 30. 8. 2019)

- Campo Lampone - letní kybernetické soustředění určené především pro ty, kteří se už v předchozích letech zúčasnili Campo Arduino (12. - 16. 8. 2019)

- JuniorFEL - dětská univerzita na Fakultě elektrotechnické (26. - 30. 8. 2019)

- MechCamp - pro žáky SŠ, které baví matematiky a fyzika (4. - 6. 9. 2019)

- NanoCamp - pro žáky SŠ se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie. (21. - 23. 8. 2019)

- Týden letní informatiky pro dívky TyLIDi


Nenašli jste odpověď na své otázky?

- můžete kontaktovat pracovníky Informačního a poradenského centra ZČU

- můžete se obrátit na studijní oddělení fakulty, která uskutečňuje daný studijní program

- navštivte webové stránky jednotlivých fakult

- zúčastněte se dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách (viz výše na této straně)

- absolvujte virtuální prohlídku některých prostor ZČU

- podívejte se na prezentaci ZČU (v českém nebo anglickém jazyce)

- navštivte stránky "Bezbariérové univerzity" (informace pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami)

Patička