Přejít k obsahu

HORIZONT 2020

Rámcový program EU pro výzkum a inovace

Horizont 2020 je největší výzkumný a inovační program EU, který přináší velké myšlenky z laboratoře na trh a vede tak k dalším zásadním pokrokům a objevům. Na sedmileté období (2014 až 2020) jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 80 miliard EUR. Horizont 2020 propojuje výzkum s inovacemi a soustředí se na tři klíčové oblasti: vynikající vědu, vedoucí postavení v průmyslu a společenské výzvy. Do Horizontu 2020 se mohou zapojit výzkumníci z celého světa.

 

Vynikající věda

Pomáhá posílit konkurenceschopnost Evropy a zároveň vytváří pracovní místa a přispívá k vyšší životní úrovni.

 • Hraniční výzkum financovaný Evropskou radou pro výzkum (ERV)
 • Akce programu Marie Skłodowska-Curie
 • Budoucí a vznikající technologie
 • Infrastruktura světové úrovně

 

Vedoucí postavení v průmyslu

Zaměřuje se na oblasti, kde mohou podniky psolupracovat s veřejným sektorem a podporovat tak inovace. Snaží se o větší inovativnost, efektivitu a konkurenceschopnost podniků, a tím vytváří nová pracovní místa a tržní příležitosti.

 • Vedoucí postavení v základních a průmyslových technologiích
 • Přístup k rizikovému financování

 

Společenské výzvy

Sedm prioritních výzev, kde se mohou cílené investice do výzkumu a inovací skutečně projevit a přinést užitek občanům:

 • Zdraví a blahobyt
 • Potravinová bezpečnost a udržitelné využití biologických zdrojů
 • Udržitelná energie
 • Ekologická, integrovaná mobilita
 • Činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny
 • Evropa v měnícím se světě – inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění
 • Zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů

 

Šíření excelence a rozšiřování účasti

Zajišťuje sbližování a zlepšování inovačního úsilí všech členských států a jejich regionů.

 • Součinnost s dalšími politikami

 

Věda se společností a pro společnost

Podpora projektů týkajících se občanů v procesech, které definují povahu výzkumu ovlivňujícího jejich každodenní životy. Širším porozuměním mezi odbornou a neodbornou obcí v otázce cílů a prostředků k jejich dosažení bude udržována vědecká excelence a společnosti umožněna kontrola výsledků.

 

Inovační činnosti v Horizontu 2020

Významná podpora výrobě prototypů, zkoušení, demonstračním a pilotním projektům, validaci výrobků ve velkém rozsahu a tržní replikaci. Značná podpora přístupů na straně poptávky, zejména zadávání veřejných zakázek na inovace v předkomerční a raně komerční fázi, jakož i regulace, která napomůže inovacím a stanovování norem.

 

Společenské a humanitní vědy

Začlenění socioekonomického rozměru do koncepce, tvorby a realizace samotného výzkumu a nových technologií může pomoci nalézt řešení společenských problémů.

 

Jaderný výzkum pro všechny občany

Zaměření na bezpečnost a zabezpečení, lékařský výzkum, ochranu před radiací, nakládání s odpady a průmyslové využití radiace. Zahrnuje řadu dalších oblastí, jako je využití radiace v zemědělském odvětví.

 

Věda pro politiku – úloha Společného výzkumného střediska

Interní služba Evropské komise, zajišťující nezávislou, na poznatcích založenou vědeckou a technickou podporu politikám EU.

 

Odkazy:

https://www.h2020.cz/cs

https://www.h2020.cz/cs/publikace

 

Administrátor: Bc. Markéta Tobolová, e-mail: mtobolov@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1241

Patička