Přejít k obsahu

INTER-EXCELENCE

 

Program INTER-EXCELLENCE má za cíl nahradit od roku 2016 stávající programy účelové a institucionální podpory mezinárodní spolupráce: INGO II, COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST a KONTAKT II, které jsou administrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Program COST/COST CZ, INGO/INGO I; EUPRO, EUPRO II, KONTAKT/KONTAKT II, EUREKA, EUREKA CZ, GESHER/MOST, MOBILITY

Tyto programy jsou programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VaVaI“) podle § 2 odst. 2 písm. h) Zákona, vyhlašovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a jsou zaměřeny na:

Podprogram INTER-COST (LTC) podpora mnohostranné spolupráce členských zemí COST v projektech převážně základního výzkumu (dvoukolová soutěž)

Podprogram INTER-INFORM (LTI) podpora infrastruktury mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Podprogram INTER-ACTION (LTA) podpora individuálních projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je naplňování specifické mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné také část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (země mimo EU)

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) podpora projektů, které získaly statut EUREKA v rámci mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

Podprogram INTER-TRANSFER (LTT) podpora podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím (pozn.: nesmí jít pouze o spolupráci na bilaterální bázi mezi 2 institucemi, kde ani jedna z nich nemá mezinárodní charakter).

Období trvání Podprogramů  je stanoveno na léta 2016-2021.

 

Všechny řešené projekty tohoto typu jsou řešeny v režimu zákona 130/2002 Sb. a jako takové mají povinnost minimálně závěrečným oponentním řízením.

Organizace průběžného/závěrečného oponentního řízení, oponentní rada

  1. Průběžné/závěrečné oponentní řízení (dále jen „oponentní řízení”) organizuje řešitel příjemce ve spolupráci s administrátorem programu.
  2. Příjemce projektu odpovídá za včasnou přípravu a organizaci tohoto oponentního řízení včetně zajištění písemných podkladů zejména oponovaných dokumentů.
  3. Poskytovatel prostřednictvím administrátora programu schvaluje oponenty pro písemné vypracování oponentských posudků a další členy oponentního řízení (členy oponentní rady a jejího předsedu). Počet členů oponentní rady stanoví příjemce po konzultaci s administrátorem podle rozsahu a náročnosti příslušného oponovaného projektu (nejméně však sedm včetně oponentů).
  4. K provedení oponentního řízení jmenuje příjemce členy oponentního řízení (oponent je členem oponentní rady!). Pokud se na oponentní řízení dostaví zástupce poskytovatele, tj. např. administrátor programu, vykonává funkci předsedy oponentní rady, jestliže se tohoto práva nevzdá.
  5. Členy oponentní rady jsou jmenováni významní odborníci, kteří mají předpoklady ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení výsledků řešení projektu a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu a další odborníci.
  6. Člen oponentní rady nesmí:
  7. a) spolupracovat na řešení projektu,

b) být v příbuzenském vztahu k řešiteli,

c) být v antagonistickém vztahu k řešiteli.

  1. Oponenty nemohou být zaměstnanci příjemce nebo jedné právnické osoby. Náklady spojené s průběžným/ závěrečným oponentním řízením hradí příjemce.
  2. Smlouva o poskytnutí podpory, oponované dokumenty, oponentské posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí být k dispozici účastníkům oponentního řízení nejpozději deset dnů před termínem oponentního řízení. Nedodržení této podmínky může být důvodem k odložení termínu oponentního řízení. Poskytovatel si může k závěrečnému oponentnímu řízení vyžádat i další písemné podklady a vyjádření, potřebné pro objektivní posouzení výsledků řešení projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití poskytnutých účelových finančních prostředků.

 

Oponentní rada má nejméně 7 členů: předseda + 4 členové + 2 oponenti

Formuláře související s oponentním řízením jsou: 1x Zápis z oponentního řízení, 2x Oponentní posudek, 5x Čestné prohlášení člena, 2x Čestné prohlášení oponenta

Vždy je při řešení projektu striktně dbát na všechna ustanovení uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků.

Smlouva o využití výsledků (netýká se projektů, které mají 100 % základní výzkum)  

V ustanovení § 11 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, je definována úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků. 

 

Pravidla čerpání účelové podpory


*1.**OSOBNÍ NÁKLADY*
a)Mzdy a platy (F1.1) je povoleno vyplácet pouze osobám uvedeným v Řešitelském týmu.


*2.**CESTOVNÉ*
a)Cestovné a konferenční poplatky je možné hradit pouze osobám uvedeným v Řešitelském týmu.
b)Cestovní náklady jsou povoleny pouze pro cesty po ČR a do USA. *Cesty do třetích zemí povoleny nejsou, *pokud ve výjimečných a opodstatněných případech nejsou schváleny v rámci žádosti o projekt, např. provádění měření v CERNu).
c)Náklady spojené s návštěvou konference jsou povoleny pouze pro konference v ČR a USA, přičemž konference v USA musí být spojena s návštěvou partnerského pracoviště v USA.
d)*Z projektu nelze hradit účast na konferencích mimo ČR a USA.***


*3.**ZMĚNA ROZPOČTOVÉ SKLADBY*
Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů projektu, poskytovatel schvaluje na žádost příjemce písemným souhlasem. Souhlas poskytovatele není vyžadován v případě, kdy přesuny mezi položkami nepřesáhnou v daném kalendářním roce v souhrnu sumu rovnající se 10 % z poskytnuté podpory v daném roce. Osobní náklady se bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí navyšovat a režijní náklady nesmí přesáhnout 25 % přímých nákladů projektu.
 

MOBILITY - aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic

- poskytování institucionální podpory formou dotaze (projekty s kódovým označením 7AMB)

 

Administrátor: Bc. Markéta Tobolová, e-mail: mtobolov@zcu.cz, tel.: 377 63 1048

 

 

Patička