Přejít k obsahu

OP Z - Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020

Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 

Prioritní osy (PO) OP Z:

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 8 (Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil) a zaměří se zejména na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života, na rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků, a podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti mládeže.

PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 9 (Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci) a je zaměřena na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.

PO 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Tato prioritní osa bude přispívat k naplňování tematických cílů č. 8, 9 a 11 (8 Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil; 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci ; 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě) a je zaměřena na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy.

PO 4: Efektivní veřejná správa - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

PO 5: Technická pomoc - na podporu řízení a implementace OPZ. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financována zejména opatření pro podporu přípravy, řízení, implementace, monitorování, hodnocení, publicity, kontroly a auditu, vytváření sítí a řešení stížností.

 

Výzvy naleznete zde

Dokumenty naleznete zde

 

 

Oficiální stránky naleznete zde

 

Administrátor: Kateřina Straková

email: strakovk@rek.zcu.cz

tel.: 377 63 1087

Patička