Přejít k obsahu

OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

  

MPO

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 -2020

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem "konkurenceschopný" zahrnuje schopnost místních podniků prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem "udržitelný" zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje. Operační program byl připraven v souladu s pravidly pro kohezní politiku v programovém období 2014—2020 a vychází ze stěžejních strategických dokumentů přijatých na úrovni Evropské unie a České republiky.

 

IS KP14+

Žádosti do dotačních programů OP PIK budou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Podrobnější informace zde.

 

Aplikace

Program podporuje:

 • realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET) ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Míra veřejné podpory: Průmyslový výzkum 50/60/70 %

                                          Experimentální vývoj 25/35/45 %

V případě účinné spolupráce se míra podpory navyšuje následovně: PV 80/75/65 % a EV 60/50/40 %

Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace – 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků.

Žadatelem/příjemcem podpory mohou být podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Konsorcia složená z více partnerů z řad podniků pro výzkum a šíření znalostí. ZČU se v tomto programu může zúčastnit jako partner projektu.

 

Inovace

Program podporuje:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 •  zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • podporuje aktivity směřující k ochraně
 • práv průmyslového vlastnictví

Míra veřejné podpory: Inovace – Inovační projekt 25/35/45%

                                          Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 50%

 

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace – 1.1. Zvýšit inovační výkonnost podniků

Žádat o podporu především podnikatelské subjekty, zejména MSP

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Žadatelem/příjemcem podpory MSP, veřejné výzkumné instituce, vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

 

Potenciál

Program podporuje:

 • podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
 •  u MSP jsou předmětem podpory  i vybrané provozní náklady centra

Míra veřejné podpory: Potenciál – 50%

Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  1.1. Zvýšit inovační výkonnost podniků

Příjemci mohou být podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací.

 

Partnerství znalostního transferu

Program podporuje:

 • podporuje vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

a) zlepšení výrobních procesů

b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů

c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Míra veřejné podpory: až 70 % (100% na specifické činnosti pro organizace pro výzkum a šíření znalostí)

Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace - 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

 

ICT a sdílené služby

Program podporuje:

 • tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorbu moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace Datových center

Míra veřejné podpory: 25/35/45 %

Prioritní osa 4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií - 4.2.  Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Žádat o podporu mohou malé, střední a velké podniky. Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající podle zákona.

 

Služby infrastruktury

Program podporuje:

 • poskytování služeb specializovaného poradenství Vědeckotechnických parků, inovačních center a podnikatelských inkubátorů pro inkubované a inovativní MSP
 • provozování stávajícího vědecko-technického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra (pouze v režimu de minimis)
 • v odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • v ojedinělých případech také výstavbu nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Míra veřejné podpory: 25 – 75 % Intenzita podpory dle aktivity, v případě výstavby sdílené infrastruktury dle regionální mapy

Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Žadatelem/příjemcem jsou  právnické osoby, které budou působit jako provozovatel vědeckotechnického parku nebo inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru

Neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických osob)

Municipality

Vysoké školy a univerzit

 

Inovační vouchery

Program podporuje:

 • podporuje nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod. – aktivita a)
 • podporuje podpůrnou činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů – aktivita b

Identifikace a název vazby: výzkum, vývoj a inovace

Míra veřejné podpory:  může být až 100%

Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace – Specifický cíl 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

v případě aktivity: a) je příjemcem podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem

v případě aktivity: b) jsou příjemci provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory

 

Administrátor: Martina Palečková, e-mail: paleckom@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1096

 

Proof of Concept

Program podporuje:

 • Aktivity související o ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. 
 • Východiskem při realizaci projektu proof of concept může být nápad nebo rozpracovaný výzkum, u kterého byl nalezen nový směr pro možnou budoucí aplikaci a komercializaci.
 • Podporovány budou projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých výzkumnými organizacemi před jejich možným uplatněním v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, tj. podnik má jíž zajištěna práva duševního vlastnictví, nebo je ve fázi příprav.

Míra veřejné podpory: 50% - 70%

Projekt Proof of Concept – Prioritní osa 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace – Specifický cíl 1.2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Příjemci mohou být podnikatelské subjekty - malé a střední podniky.

 

Administrátor: Martina Palečková, e-mail: paleckom@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1096

Patička