Přejít k obsahu


Program aplikovaného výzkumuu a experimentálního vývoje "TRIO"


Cíle programu

Cílem programu je podpořit aktivity v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies). Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit  a s rychlými inovačními cykly. KETs jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie.

V programu budou podporovány projekty zaměřené zejména na následující KETs:

·         Fotonika
·         Mikro – a nanoelektronika
·         Nanotechnologie
·         Průmyslové biotechnologie
·         Pokročilé materiály
·         Pokročilé výrobní technologie

K cílům programu patří také posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi.


Nejvyšší povolená intenzita podpory

Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně po Nařízení Komise a Rámce.

Nejvyšší povolená intenzita podpory na jeden projekt může být až 80% celkových uznaných nákladů. Poskytovatel může stanovit v zadávací dokumentaci veřejné soutěže hodnoty nižší.

Pro výzkumnou organizaci v roli uchazeče platí, že je v projektu posuzována z hlediska veřejné podpory jako podnik, tj. maximální intenzita podpory jejich nákladů se řídí výše uvedenou tabulkou.

Výzkumné organizace v roli dalšího účastníka projektu mohou obdržet až 100% míru podpory, ale pouze na jejich nehospodářské činnosti podle čl. 2.1.1 odst. 19 Rámce a pokud budou dodrženy všechny související podmínky Nařízení Komise a Rámce a nejvyšší povolená intenzita podpory na jeden projekt v Programu nepřekročí 80 %.

 
Způsobilé a uznané náklady programu

Způsobilé náklady projektu jsou:

a)      Osobní náklady nebo výdaje
b)      Náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybabení
c)       Náklady nebo výdaje na služby
d)      Dodatečné režijní náklady nebo výdaje

 

Administrátor: Martina Palečková, e-mail: paleckom@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1233

Patička