Přejít k obsahu

GA ČR - Aktuality

24. 2. 2020 - Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích s počátkem řešení v roce 2021 na podporu:

- standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
- mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s:
  Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG)
  Ministry of Science and Technology (MOST)
  National Research Foundation of Korea (NRF)
  Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
  Säo Paulo Research Foundation (FAPESP), bližší informace ZDE.
- grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, bližší informace ZDE.
- grantových projektů JUNIOR STAR, bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány prostřednictvím aplikace GRIS od 22. 2. 2020 do 7. 4. 2020.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je stanoven na 31. 3. 2020 do 9.00 hod. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 6. 4. 2020 do 9.00 hod.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC. Osobní schůzky ohledně konzultace návrhů projektů budou přijímány po předchozí domluvě nejpozději v týdnu 23. - 27. 3. 2020.

Administrátor PC - Veronika Menšíková

 

24. 2. 2020 - Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

V rámci iniciativy CEUS je možné podat bilaterální i trilaterální projekty. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky odpodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
V letošním roce je nově možnost podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC, další informace jsou k dispozici také ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány prostřednictvím aplikace GRIS od 22. 2. 2020 do 7. 4. 2020.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů ("draft") ke kontrole je stanoven na 31. 3. 2020 do 9.00 hod. U návrhů zaslaných po tomto termínu nelze zaručit dostatečnou formální kontrolu ze strany Projektového centra.

Zkontrolované finální návrhy ("final") projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 6. 4. 2020 do 9.00 hod.

Administrátor PC - Veronika Menšíková

 

Grantová agentura ČR - LA projekty

21. 1. 2020

V letošním roce GA ČR rozšiřuje spolupráci na projektech hodnocených na principu Lead Agency. Současná spolupráce zahrnovala pouze rakouskou agenturu FWF, která od letošního roku spadá pod iniciativu CEUS (Central European Science Partnership). CEUS zahrnuje také nové agentury: polskou NCN a slovinskou ARRS. Změna spočívá tedy ve třech rovinách:

1) rozšíření spolupráce o nové agentury

2) možnost si podat projekt u GA ČR, která vystupuje poprvé jako Lead Agency

3) možnost si podat nejen bilaterální projekt (česko-rakouský, česko-polský, česko-slovinský), ale i trilaterální (česko-polsko-slovinský, česko-rakousko-polský, česko-rakousko-slovinský)

Dále je nově navázaná spolupráce se švýcarskou agenturou SNSF, která bude vystupovat v roli Lead Agency.

V případě dotazů kontaktujte administrátora PC, další informace jsou k dispozici také zde

Administrátor PC - Veronika Menšíková

 

Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2019

4.12.2019

Grantová agentura ČR dne 4.12.2019 zveřejnila termín pro předání dílčích zpráv za rok 2019 a termín pro předání závěrečných zpráv. Zároveň je dnešním dnem zpřístupněna aplikace pro vyplňování dílčích a závěrečných zpráv projektů.

Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 16.1.2020. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 3.2.2020.

Na základě těchto informací stanovuji:

 • interní termín ZČU pro předání finální elektronické formy dílčí zprávy za rok 2018 na 15.1.2020 do 11:00 hodin dopoledne.
 • interní termín ZČU pro předání finální elektronické formy závěrečných zpráv a finálních závěrečných zpráv na 30.1.2019 do 11:00 hodin dopoledne.

Dílčí i závěrečné zprávy odesílejte pouze v elektronické formě, tak jak budou vygenerovány aplikací GRIS, nepřepisované a nepřejmenované, na e-mail: mensikov@rek.zcu.cz. Zajistím odeslání Grantové agentuře ČR.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

Grantová agentura ČR - Zahájení spolupráce v rámci iniciativy CEUS

25. 11. 2019

Nejvyšší představitelé GA ČR, FWF (Rakousko), NCN (Polsko) a ARRS (Slovinsko) podepsali „CEUS – Central European Science Partnership“ Lead Agency Agreement: Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures“. Tato nová spolupráce umožní vědcům z České republiky, Rakouska, Polska a Slovinska realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery na principu hodnocení Lead Agency, který patří z důvodu snížení administrativní zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum.

 • v první výzvě je možné podat bilaterální i trilaterální projekty
 • projekty jsou maximálně tříleté
 • první návrhy projektů budou přijímány od 22. února 2020, kdy budou oznámena podrobná pravidla

 Hlavním kritériem je dohoda mezinárodního vědeckého týmu ohledně původu vůdčí myšlenky, která bude předmětem zkoumání  a výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě těchto „Lead“ kritérií si vědci sami určí LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.  Lead Agency je jediná agentura, která bude projekty hodnotit po vědecké stránce. Partnerské agentury hodnotí formální a finanční část projektu svých národních navrhovatelů.

Více informací naleznete zde

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

22.2.2019

Vyhlásila Grantová agentura České republiky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu:

 • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), Russian Foundation for Basic Research (RFBR), São Paulo Research Foundation (FAPESP), bližší informace ZDE.
 • grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, bližší informace ZDE.
   

Návrhy projektů jsou přijímány od 22.2.2019 do 8.4.2019.

Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2019, finální návrhy (final)  projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 5.4.2019 do 9. hodin.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

8.1.2019 - Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko - českých projektů základního výzkumu („ LA granty“) – více informací zde. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.


Univerzitní termín pro zaslání návrhů projektu ke kontrole je stanoven nejpozději na 8.4.2019, formulář k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 11.4.2019 do 9. hodin (samotný návrh projektu se zasílá pouze partnerské agentuře FWF).

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2018

7.12.2018

Grantová agentura ČR dne 6.12.2018 zveřejnila na svých webových stránkách termín pro předání dílčích zpráv za rok 2018 a termín pro předání závěrečných zpráv. Více informací naleznete zde.

Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 15. 1. 2019. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 31. 1. 2019.

Na základě těchto informací stanovuji:

 • interní termín ZČU pro předání elektronické formy dílčí zprávy za rok 2018 na 14.1.2019 do 11:00 hodin dopoledne
 • interní termín ZČU pro předání elektronické formy závěrečných zpráv a finálních závěrečných zpráv na 29.1.2019 do 12:00 hodin dopoledne.

Dílčí i závěrečné zprávy odesílejte pouze v elektronické formě, tak jak budou vygenerovány aplikací GRIS, nepřepisované a nepřejmenované, na e-mail: mensikov@rek.zcu.cz. Zajistím odeslání Grantové agentuře ČR.

Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR

22.10.2018

V pátek 19.10.2018 Grantová agentura České republiky zveřejnila na svých webových stránkách výzvu k nominacím na členy hodnotících panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2019. Plné znění výzvy  a více informací naleznete zde.

Návrhy je třeba zaslat Kanceláři GA ČR nejpozději do 30. listopadu 2018, prosím o doručení žádosti spolu s průvodním listem do 26. listopadu 2018. Zajistím podpis pana rektora a následné odeslání Grantové agentuře.

 

Podepsání Letter of Intent pro budoucí středoevropskou spolupráci

2. 10. 2018
 

Ve středu 12. 9. 2018 byl ve Vídni slavnostně podepsán Letter of Intent pro rozvoj budoucí vědecké spolupráce na principu Lead Agency ve středoevropském kontextu. Nová forma spolupráce vzniká pod hlavičkou „Central European Science Partnership“ (CEUS). Zakládajícími členy CEUS jsou Rakousko, Polsko, Slovinsko a ČR.  V budoucnu by se mělo připojit také Švýcarsko, Chorvatsko a Slovensko. Nově vznikající spolupráce umožní vědcům realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery na principu hodnocení Lead Agency, který patří z důvodu snížení administrativních zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum.

 

Změny v průběhu řešení grantového projektu

1. 10. 2018 

 
Blíží termín, kdy je možno poskytovatele požádat o schválení změn týkajících se řešení grantového projektu, které nejsou povolené v rámci zadávací dokumentace.
Pokud nastane podstatná změna okolností týkající se řešení grantového projektu, kterou příjemce nemohl předvídat, požádá příjemce (resp. řešitel projektu) poskytovatele o změnu projektu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, avšak nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, tedy do 31.10.2018.
V případě výše zmíněných změn, které není možno provést bez schválení GA ČR, bych vás chtěla požádat o doručení žádosti s průvodním listem nejpozději do 22.10. 2018. Zajistím podpis statutárního zástupce a následné zaslání žádosti na Grantovou agenturu ČR. Nejpozdější doručení žádostí na GA ČR je 31.10.2018.

 

Administrátor: Mgr. Veronika Menšíková

email: mensikov@rek.zcu.cz

tel.: 37763 1248

 

 

Patička