Přejít k obsahu

Horizont 2020 a ostatní rámcové programy

 • Program Horizont 2020 patří mezi tzv. Rámcové programy EU:
 • H2020
 • Research Fund for Coal & Steel
 • 3rd Health Programme
 • Promotion of Agricultural Products
 • Consumer Programme
 • COSME
 • Justice Programme

 

Tyto programy nahradily dříve vyhlašované programy FP7 & CIP Programmes 2007-2013

Program Horizont 2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

Program H2020 se od 7. rámcového programu (7. RP) liší větším důrazem na podporu inovací, což se prakticky projeví například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře inovací u malých a středních podniků. Program H2020 v sobě integruje také dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována je také návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU. Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najít  účinného  pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií.

 

Struktura programu:

Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách

 •  Vynikající věda
 •  Vedoucí postavení průmyslu
 •  Společenské výzvy

Vedle těchto hlavních tří priorit jsou podpořeny také tzv. horizontální oblasti.

 

Předkládání návrhů projektů:

Pro většinu projektů je startovní čárou vyhlášení výzvy. Ve výzvě jsou definována vyhlašovaná témata, rozpočet a termín uzávěrky. Společně s výzvou bývá publikován také pracovní program a další dokumenty pro předkladatele projektů. Projektový návrh strukturovaný dle šablony pro daný typ projektu je předkládán elektronicky přes Účastnický portál (Participant Portal) do otevřených výzev pro jednotlivá témata H2020. Seznam aktuálně otevřených výzev včetně doplňujících dokumentů je zveřejněn také na Účastnickém portálu.

 a dále na českých stránkách programu.

které spravuje národní kontaktní bod Technologické centrum AV ČR.

 

Pravidla financování projektů H2020, vysvětlivky a příklady naleznete zde.

 

Změny oproti pravidlům předchozího programu tedy 7. Rámcovému programu EU:

Jednotná sazba financování uznatelných nákladů projektu ..........  100 % (neziskové subjekty)

Jednotná sazba financování režijních nákladů .............................. 25 %

DPH nově uznatelný náklad pro subjekty chovající se v projektech jako neplátci DPH (platí pro ZČU).

Osobní náklady – při plném úvazku není nutné vést timesheet. Příjemce podepisuje čestné prohlášení o tom, že pracovník pracoval výhradně na projektu H2020.

Odměny (bonusy) – maximálně 8000 EUR/rok.

Při výpočtu „Produktivních hodin“ používat na ZČU 1720 produktivních hodin/rok.

Pro výpočet hodinové sazby se používá poslední uzavřený účetní rok v daném vykazovaném období (s vynětím mimořádných odměn) konkrétního pracovníka.

Nová metoda při přepočtu CZK na EUR – průměrný směnný kurz ECB za vykazované období.

Certifikát o finančních výkazech (audit) pouze na konci projektu, pokud příspěvek příjemce z EU je roven anebo vyšší 325 tis. EUR.

Ostatní přímé náklady zahrnují i náklady na „Open acces“, které jsou v programu H2020 povinné. Je proto potřeba plánovat v  návrhu rozpočtu i všechny náklady na zveřejnění výsledků.

 

Informace pro řešitele projektů FP7 na ZČU 

Institucionální podpora na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve VaV.

Příjemce podpory zašle ministerstvu pravidelnou roční finanční zprávu o řešení projektu, jak v elektronické podobě prostřednictvím k tomu určené webové aplikace, tak v listinné podobě, která se od elektronické nesmí lišit. Roční finanční zpráva musí být doručena ministerstvu do 31. ledna následujícího roku. Součástí finanční zprávy je i informace o čerpání a účelném využití poskytnuté institucionální podpory v uplynulém roce.

Pokyny pro zpracování pravidelné roční zprávy o realizaci projektu v uplynutém období budou každoročně zveřejněny na webové stránce

Pro ZČU je pro plánování rozpočtu projektu používána SPECIÁLNÍ PŘECHODNÁ SAZBA SPECIAL TRANSITION FLAT RATE (60% režie).

 

Informace pro řešitele projektů H2020 i FP7 na ZČU 

Samostatný web České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj v Bruselu je na adrese www.zcu.czelo.cz. Webové stránky neformálního sdružení styčných kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu najdete na www.iglortd.org.

 

Administrátor: Marie Kotěšovcová, e-mail: kotes@rek.zcu.cz, tel.: 377 63 1236

 

 

Patička