Přejít k obsahu

Grantová podpora aktivit studentů

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) umožňuje financovat širokou škálu studentských aktivit od vzdělávacích, sportovních, kulturních až po společenské akce. O podporu GRAS je možno žádat i s projekty, jejichž cílem je zkvalitnění studentského života na ZČU a podpora dobrého jména univerzity.

Žadatel o podporu GRAS musí být seznámen se směrnicí rektora č. 15R/2013 Grantová podpora aktivit studentů (15R-2013-GRAS) s přílohou (15R-2013-Priloha-GRAS).

Podání projektu

Návrhy projektů pro rok 2015 je možné podávat zde – přes heslo (Orion konto) záložka "IGA" > "Soutěže" a pak "Nový projekt" v řádce "GRAS 2015".

Důležité termíny:

VEŠKERÉ PODKLADY PRO ZAÚČTOVÁNÍ JE NUTNÉ FYZICKY PŘINÉST NEJPOZDĚJI DO 10.12.2015. Do tohoto termínu musí být ukončené všechny projekty GRAS 2015.

Návody: Podání projektu GRAS | ZZ projektu GRAS

 

Řešení projektů a čerpání GRAS v roce 2015

 

Pár základních instrukcí:

Návrh projektu:

  • Všechno řešte včas – Podávejte projekty včas! Změny při řešení projektu oznamujte včas! Doklady doručte včas! Uvědomte si, že se musíme řídit stanovenými pravidly a dodržovat stanovené termíny.
  • Projekt není slohová práce. Musí být dobře odůvodněn, ale raději věcně, nežli obšírně a vágně. Komise nehodnotí rozsah textu, ale jeho smysl, záměr projektu a jeho přínos!
  • Komise hodnotí projekt tak, jak je podán. Vaše záměry a cíle proto musí být v žádosti explicitně uvedeny. K tomu slouží záložky „Cíle“ a „Měřitelné výstupy“.
  • Téměř všechny položky elektronického formuláře jsou povinné! Výjimkou jsou přílohy, u ostatních polí by žadatel vždy měl uvést nějakou informaci, byť může být stručná.
  • Údaje v elektronické žádosti jsou směrodatné. Případné odchylky v materiálech v příloze mohou buď zapříčinit zamítnutí žádosti, nebo budou považovány za chybu. Přílohu využívejte jen pro doplnění materiálů, které nemohou být poskytnuty v rámci textového elektronického formuláře (obrazová příloha, tabulky).
  • Zdůvodnění rozpočtu musí být transparentní a srozumitelné. Pokud je rozpočet složitější, doporučuje se do přílohy přidat přehlednou tabulku.
  • Uvádějte aktuální kontakt.  Pokud řešitel není k zastižení, může i banální problém vést nakonec k nepříjemným následkům.
  • Návrh rozpočtu Vás zavazuje k čerpání financí dle jeho výše a struktury. Je třeba správně rozlišovat položky rozpočtu (problematické jsou materiální náklady a služby). . Problematické může být občerstvení – musí být jasně patrné, jaká je souvislost s projektem a potřebnost, ještě problematičtější je pořizování majetku – můžete se předem poradit s administrátorem – a absolutně neprůchozí je alkohol.

Změny v projektu

  • V průběhu řešení projektu může dojít k odchylkám od původního návrhu - jak velká je to odchylka a jak ji řešit, stanovuje článek 12 směrnice rektora 15R/2013 Příklad žádosti o změnu můžete stáhnout zde

Vzor žádosti o změnu mužete stáhnout zde.

Administrátor

Silvia Simeonová
silvi@rek.zcu.cz

tel. 377 631 089

Grantová komise GRAS

Mgr. Anna Lukešová - předsedkyně
Bc. Pavel Kratochvíl,

BcA. Radim Pekárek,

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,

Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

Patička