Přejít k obsahu

Organizační struktura a působnost

Schéma organizační struktury ZČU

Personální odbor je jedním z útvarů rektorátu zařazený v úseku kvestora. Odbor zajišťuje personální a mzdové náležitosti zaměstnanců ZČU v Plzni. Zpracovává potřebné statistiky a analýzy z personální, mzdové a sociální oblasti. V zájmu plnění svých úkolů spolupracuje se ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a s úřadem práce. V rámci ZČU spolupracuje s fakultami a ostatními součástmi při aplikaci obecných pracovněprávních, mzdových, daňových a sociálních předpisů. Rovněž spolupracuje s příslušným odborovým orgánem a zajišťuje v personální, mzdové a sociální oblasti úkoly vyplývající z kolektivní smlouvy.

Od 1. června 2005 se začleňila do Personálního odboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Hlavním cílem a úkolem zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci.

Odbor se organizačně člení na personální oddělení, oddělení práce a mezdy, oddělení bezpečnosti práce a zvláštních úkolů a bytové a sociální oddělení. Působnost jednotlivých oddělení je v souladu s organizačním řádem ZČU a tvoří ji zejména následující odborné činnosti:

 

Personální oddělení

 

 • uzavírání pracovních smluv (vyhotovení pracovní smlouvy a mzdového výměru)
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • platové úpravy ve spojení se změnou pracovní smlouvy
 • vyřizování agendy ohledně rozvázání pracovních poměrů
 • sledování doby určité pracovních poměrů zaměstnanců
 • zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • kompletace předané docházky z pracovišť a její předání do archivu
 • vedení osobních spisů zaměstnanců a jejich archivace
 • metodická pomoc při řešení dělených tarifů
 • zajištění konkurzního řízení
 • informace k sepsání žádosti o důchod
 • evidence osob se zdravotním postižením
 • zaměstnávání cizinců
 • statistiky
 • jubilea

 

Oddělení práce a mzdy

 

 • kompletní zpracování mezd:
 • dovolená -zadávaní, kontrola čerpání
 • pracovní neschopnost
 • pracovní úrazy
 • mateřská dovolená, rodič. dovolená
 • exekuce
 • pohledávky
 • odměny, jubilea
 • smluvní mzdy
 • neplacené volno
 • naturální požitky
 • dohody -kontrola, vyúčtování, evidence
 • přesčasové hodiny
 • daňová agenda -měsíční, roční zúčtování daní
 • OSSZ -podklady pro nem. dávky, evidence zaměstnanců. elektron. přenos ELDP
 • mzdové listy
 • potvrzování příjmů
 • výplaty předem
 • zdravotní pojišťovny -měsíční změny, hlášení, agenda cizinců
 • změny zákl. mezd
 • přeúčtování mezd -měsíční, roční
 • statistiky -výkazy měsíční, kvartální, pololetní, roční, podklady pro výroční zprávy
 • cestovné -přenos z EO, kontrola
 • stravné -přenos, pořízení, kontrola
 • nastavení kalendářů v Magionu a jejich sledování
 • osobní konzultace se zaměstnanci
 • agenda -projekty (potvrzení, sestavy aj.)

 

Oddělení bezpečnosti práce a zvláštních úkolů

 

 • organizace a zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • evidence pracovních úrazů včetně úrazů studentů
 • zajištění pojištění zaměstnanců
 • kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a plnění úkolů BOZP
 • zajišťování agendy razítek
 • zabezpečení úkolů v oblasti civilní ochrany a obrany

 

Bytové a sociální oddělení

 

 • evidence a přidělování služebních bytů
 • nájemní smlouvy
 • pořadník - přehled žadatelů
 • stravování
 • závodní preventivní péče
 • Kolektivní smlouva

Patička