Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádostí ze dne 3. 7. 2014 a 18. 8.2014

Na základě písemných žádostí ze dne 3. 7. 2014 a 18. 8. 2014 byly žadateli sděleny následující informace:

Dle sdělení úseku prorektora pro studijní a pedagogickou činnost činí za období od r. 2010 průměrná délka řízení o uznání zahraničního vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni 67,064 dní.

 

Po žadatelích je v těchto řízení obvykle požadováno předložení originálu nebo úředně ověřené kopie diplomu nebo vysvědčení vydaného zahraniční vysokou školou, originálu nebo úředně ověřené kopie dodatku k diplomu nebo výpisu o všech vykonaných zkouškách a zápočtech za celou dobu studia s anotacemi předmětů. K uvedeným dokumentům je zároveň požadováno předložení úředně ověřeného překladu.

 

Od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2013 bylo na ZČU podáno 587 žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v oboru právo-právní věda, z toho 155 žádostí bylo pravomocně zamítnuto a 284 žádostem bylo pravomocně vyhověno a bylo vydáno osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice. V těchto případech bylo rozhodováno na základě dokladů uvedených v předcházejícím odstavci, v některých případech bylo navíc požadováno předložení autentického studijního plánu zahraniční vysoké školy, licence udělené zahraniční vysoké škole pro přípravu bakalářů nebo magistrů v daném oboru pro přípravu cizích státních příslušníků platné v době studia žadatele na zahraniční vysoké škole, specifikace jednotlivých studijních předmětů, doložení získání předcházejícího stupně vysokoškolského vzdělání dosaženého na jiné zahraniční škole a doložení, že předložená vysokoškolská kvalifikace je ve smyslu Lisabonské úmluvy vysokoškolskou kvalifikací vydanou vysokou školou.

Patička