Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 31.10.2013

Na základě písemné žádosti ze dne 31.10.2013 byly žadateli poskytnuty následující informace týkající se vydávání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice absolventům Zakarpatské státní univerzity v oboru právo.

 

1) Západočeská univerzita v Plzni (dále jen „ZČU“) doposud vydala absolventům Zakarpatské státní univerzity, obor právo, celkem 126 osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice. Z toho 46 osvědčení bylo na návrh Nejvyššího státního zástupce zrušeno Krajským soudem v Plzni a věc byla vrácena ZČU k novému projednání.

 

2) První osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice bylo absolventu Zakarpatské státní univerzity vydáno dne 25. 10. 2005.

 

3) Na ZČU probíhá nostrifikační řízení na základě ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách (dále jen „zákon o vysokých školách“), dle kterého je předpokladem pro vydání osvědčení ověření způsobilosti absolvované vysoké školy a podobnost absolvovaného studijního programu se studijním programem uskutečňovaným na ZČU. Ke zjištění těchto skutečností se ZČU obrátila na Fakultu právnickou s žádostí o stanovisko. Tehdejší děkan Fakulty právnické JUDr. Milan Kindl, CSc. se ve svém stanovisku ze dne 24. 4. 2002, 14. 4. 2004 a 28. 5. 2004, vyjádřil tak, že bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované Mezinárodní vysokou školou podnikatelství a práva, s.r.o. jsou obsahově obdobné s bakalářskými a magisterskými studijními programy uskutečňovanými na Fakultě právnické ZČU a získané vzdělání je tedy možné nostrifikovat.

 

4) ZČU nostrifikovala vysokoškolské vzdělání z jiné ukrajinské univerzity v oboru právo pouze v jednom případě, a to absolventu bakalářského studijního programu Interregionální univerzity správy v Kyjevě.

 

5) ZČU posuzuje každou žádost o uznání zahraničního vzdělání získaného na Zakarpatské státní univerzitě individuálně. V mezidobí od vydání prvních osvědčení došlo ke změně některých objektivních vnějších skutečností. Nejvyšší státní zástupce i Akreditační komise spatřuje v nostrifikaci vzdělání absolventů Zakarpatské státní univerzity obcházení zákona o vysokých školách. ZČU při vyřizování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání postupuje dle rozhodnutí rektora č. 15R/2009 ze dne 4. 5. 2009. Dle tohoto rozhodnutí se za účelem posouzení žádosti zjišťuje stanovisko děkana fakulty, která uskutečňuje obsahově obdobný program, přičemž dle aktuálního stanoviska děkana Fakulty právnické Zakarpatská státní univerzita neuskutečňuje studijní programy obsahově obdobné studijním programům uskutečňovaným na Fakultě právnické ZČU. ZČU tak i v souladu s právním názorem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podrobně zkoumá, zda získané vzdělání je možné nostrifikovat, tedy zda se skutečně jedná o zahraniční vzdělání, zda Zakarpatská státní univerzita měla v době studia žadatelů oprávnění k uskutečňování daného studijního programu a zda se jedná o studijní programy obsahově obdobné. Pakliže nejsou prokázány výše uvedené skutečnosti, ZČU žádost zamítne.

Patička