Přejít k obsahu

Informace poskytnuté na základě žádosti ze dne 25. 5. 2016

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty následující informace:

K dotazu bod bodem prvním a druhým Vám sdělujeme, že každý uchazeč o studium musí pro přijetí ke studiu splnit podmínky přijímacího řízení stanovené konkrétní fakultou. Předchozí studia uchazeče nemají na přijetí do studia vliv, není tedy podstatné, zda uchazeči bylo předchozí studium ukončeno pro nesplnění požadavků či nikoli a ZČU tyto informace nezjišťuje.

Pokud uchazeč splní podmínky stanovené fakultou a je přijat ke studiu může požádat o uznání studijních povinností, které splnil v rámci předchozího studia. Tyto již splněné studijní povinnosti mu mohou být uznány a v této souvislosti mu může být i zkrácena doba studia.

K bodu třetímu uvádíme, že pan ..................... předložil výpis studijních povinností splněných na Masarykově univerzitě v Brně.

K bodu čtvrtému sdělujeme, že v den, kdy pan ...................... skládal státní závěrečnou zkoušku z předmětů Trestní právo a Správní právo, byly dle vyhlášky děkana č. 45/2007 ustaveny dvě zkušební komise, a to ve složení I. komise ....................... a ...................... a II. komise...................... a ....................... Jména zkoušejících nejsou v protokolu o státní závěrečné zkoušce uvedena, toliko jejich podpisy, které nelze identifikovat.

Ke státní závěrečné zkoušce z ostatních předmětů nebyly vyhlášky děkana, kterými byly ustanoveny komise pro jednotlivé dny, dohledány, přičemž ani u těchto zkoušek nejsou v protokolu o státní závěrečné zkoušce uvedena jména zkoušejících a podpisy taktéž nelze identifikovat.

Patička