Přejít k obsahu

Informace poskytnutá na základě žádosti doručené dne 21. 5. 2018

Na základě písemné žádosti byly žadateli poskytnuty informace týkající se studia konkrétně na Fakultě aplikovaných věd ZČU.

I.         Otázka č. 1: Jak je zajištěno a ověřováno, že studium všech studentů probíhá podle stejných pravidel a v souladu s vysokoškolským zákonem?

Otázka č. 2: Jak je zajištěno a ověřováno, že studium všech studentů probíhá podle stejných pravidel a v souladu se schválenou akreditací?

Odpověď na otázky č. 1 a 2: ZČU má nastavena pravidla pro studenty vnitřními předpisy registrovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to zejména Studijním a zkušebním řádem ZČU; pravidla pro všechny studenty ve stejném postavení jsou stejná. ZČU postupuje striktně dle zákona o vysokých školách (dále jen „ZoVŠ“). Všechny vnitřní předpisy ZČU registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou veřejně přístupné na webových stránkách ZČU.

II.      Otázka č. 3: Má fakulta zavedený kontrolní mechanismus a jakým způsobem k odhalení negativních jevů spojených se studiem, který se závazně vztahuje na všechny studenty i akademické pracovníky a funkcionáře fakulty stejně? (Přičemž pojem „negativní jevy spojené se studiem“ jste upřesnil v tom smyslu, že se jedná o podvádění na akademické půdě, které probíhá v interakci mezi studentem  a zástupcem (pedagogem, zkoušejícím, akademickým funkcionářem apod.) fakulty. Tedy jakékoliv takové jednání, které je v rozporu s požadavky ZoVŠ a na jeho základě registrované veřejnoprávní smlouvy v podobě Studijního a zkušebního řádu ZČU).

Odpověď na otázku č. 3: ZČU má nastavena pravidla pro studenty vnitřními předpisy registrovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to zejména Studijním a zkušebním řádem ZČU; pravidla pro všechny studenty ve stejném postavení jsou stejná. ZČU postupuje striktně dle zákona o vysokých školách (dále jen „ZoVŠ“). Všechny vnitřní předpisy ZČU registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou veřejně přístupné na webových stránkách ZČU.

III.   Otázka č. 4: Má fakulta zavedený systém nápravných a preventivních opatření pro případ výskytu negativních jevů spojených se studiem tak, aby se zabránilo jejich opětovnému, nebo hypotetickému výskytu a jakým způsobem má fakulta tento systém řízeně zaveden? (Přičemž pojem „negativní jevy spojené se studiem“ jste upřesnil – viz předchozí otázka).  

Odpověď na otázku č. 4: Ano, upraveno vnitřními předpisy, zejména Disciplinárním řádem pro studenty Fakulty aplikovaných věd a Etickým kodexem.

IV.   Otázka č. 5: Existuje odpovědnost fakulty vůči třetím osobám, při odchýlení se od svých vnitřních pravidel schválených na základě zákona, nebo podzákonných právních předpisů k jeho provedení, kdy dojde, nebo hypoteticky může dojít k porušení, nebo omezení práv těchto třetích osob s přesahem v soukromoprávní, případně veřejnoprávní oblasti,

Odpověď na otázku č. 5: Fakulta nemá právní subjektivitu, takže odpovědnost vůči třetím osobám má ZČU, která následně může v rámci vnitřních pravidel případnou škodu po fakultě požadovat. Při porušení práv jakékoliv osoby se postupuje vždy podle platného právního řádu ČR.

V.      Otázka č. 6: Je zavedený systém řízení při porušení vnitřních předpisů fakulty, které byly řádně schváleny na základě zákona, akademickými pracovníky a akademickými funkcionáři provázán i na soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnost těchto osob vůči třetím osobám?

Odpověď na otázku č. 6: Porušení vnitřních předpisů zaměstnanci se řeší v rámci pracovního vztahu na základě předpisů upravujících pracovní právo obecně s ohledem na zvláštní úpravu akademických pracovníků a funkcionářů dle zákona o vysokých školách.

VI.   Otázka č. 7: Má fakulta zavedený systém řízení k zajištění řádné a úplné řízené dokumentace a záznamů o průběhu studia a výsledků z tohoto studia pro všechny řádné, případně mimořádné studenty studujících na fakultě ? (Přičemž pojem „řádný student“ jste upřesnil tak, že se jedná o běžného studenta příslušného programu vysoké školy, který byl přijat ke studiu v souladu se stanovenými požadavky pro toto studium a na základě splnění podmínek pro zápis do příslušného ročníku studia má práva a povinnosti z tohoto studia plynoucí. Pojem „mimořádný student“ jste upřesnil tak, že se jedná o studenta v rámci celoživotního vzdělávání a dále jste uvedl, že informaci související s „mimořádnými studenty“ nepožadujete sdělit).

Otázka č. 8: Je systém řízení dokumentace a záznamů o průběhu studia pro všechny řádné, případně mimořádné studenty studující na fakultě zaveden způsobem, že poskytuje objektivní důvěru v jeho kvalitu a soulad s platnou legislativou v době studia (např. řízeným způsobem zpracování, udržování, aktualizaci, archivaci, prezentací a ověřování dat), tak, aby byla prokazatelně dohledatelná v průběhu i po ukončení takového studia? (Přičemž pojmy „řádný student“ a „mimořádný student“ upřesněny – viz výše).

Odpověď na otázku č. 7 a 8: Veškerá dokumentace týkající se konkrétního studenta je vedena elektronicky prostřednictvím informačního systému IS/STAG. Podmínky vedení záznamů o studiu studentů jsou stejné pro všechny fakulty ZČU. Úprava je řešena jednak v rámci zákonné úpravy (ZoVŠ, Zákon o archivnictví a spisové službě), jednak vnitřní legislativou (Spisový a skartační řád ZČU).

VII.Otázka č. 9: Má fakulta předvídatelný a stabilní systém vydaných rozhodnutí souvisejících s vlastním studiem, který respektuje požadavky na kvalitu vzdělávacího procesu, nebo operativně reaguje podle aktuálního kvantitativního vývoje, stavu průběhu a výsledků studia studentů řádného studia?

Odpověď na otázku č. 9: Fakulta aplikovaných věd je jednou ze součástí ZČU, přičemž ZČU má nastavena pravidla pro zajišťování a hodnocení kvality vnitřním předpisem registrovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími prováděcími vnitřními normami, dle kterých se řídí všechny součásti ZČU.  

VIII.       Otázka č. 10: Jsou ekonomické prostředky determinované na počet studentů (účelově vázané příspěvky, dotace, dary, apod. ze státního rozpočtu, či rozpočtu EU) významným příjmem fakulty?

Odpověď na otázku č. 10: Žadatel neuvádí konkrétní posouzení významnosti, lze obecně říci, že uvedené příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu ZČU.

IX.   Otázka č. 11: Kolik je skutečných případů, kdy bylo ze strany fakulty studentům řádného studia pro nesplnění studijních povinností (prospěch) bylo ukončeno studium za období posledních deseti let v celku a v jednotlivých letech?

Odpověď na otázku č. 11: Přehled studentů, jimž bylo ukončeno studium pro nesplnění studijních požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) ZoVŠ a čl. 65 Studijního a zkušebního řádu ZČU za období posledních deseti let, tj. v letech 2008 až 2017 je uveden v následující tabulce:

Rok                                                   Počet studentů
2008                                                         109
2009                                                         217
2010                                                         300
2011                                                         203
2012                                                         215
2013                                                         208
2014                                                         244
2015                                                         237
2016                                                         125
2017                                                         157
Celkem za roky 2008-2009                       2015
 

X.       Otázka č. 12: Má fakulta v případě předchozího bodu schválený postup k provedení vnitřních pravidel fakulty v souladu se zákonem v řízeném režimu? [Přičemž otázka byla upřesněna takto: má fakulta v případě předchozího bodu zavedený postup k řádnému ukončení studia pro nesplnění studijních povinností (z důvodu prospěchu), který je používán a aktualizován řízeným způsobem a z takového použití jsou vedeny odpovídající záznamy?]

Odpověď na otázku č. 12: Pravidla pro ukončení studia jsou nastavena pro všechny fakulty stejně, řádné ukončení studia znamená jeho absolvování. Ukončení studia pro nesplnění studijních povinností není řádným ukončením studia a je upraveno v § 56 odst. 1 písm. b) ZoVŠ a čl. 65 Studijního a zkušebního řádu ZČU, přičemž systém kontroly je nastaven v IS/STAG, kde jsou dohledatelné veškeré provedené úkony. ZČU a tedy
i Fakulta aplikovaných věd postupuje v intencích ZoVŠ a v rámci svých vnitřních předpisů a vnitřních norem. Vnitřní předpisy jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách ZČU.

Patička