Přejít k obsahu

Studentská grantová soutěž 2017

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Studentská grantová soutěž je upravena ve třetí části směrnice rektora č. 03R/2015, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3

Pro projekty, které se začnou řešit v roce 2017 platí:

Vyhlášení a zásady studentské grantové soutěže pro rok 2017

Hodnotící lhůta pro součásti je do 31. ledna 2018. Hodnocení je již funkční.

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2017 na Západočeské univerzitě v Plzni.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017, Příloha

Postup podávání návrhu projektu studentské grantové soutěže
(podání návrhu projektu, zadání oponentů vedoucím součásti, hodnocení návrhu projektu oponenty, hodnocení návrhu projektu vedoucím součásti)

 

Návrhy projektů se podávají přes OBD.

Přihlášení OBD:

Přihlásíte se na https://obd.zcu.cz/. Pro přihlášení použijete své Orion uživatelské jméno.

Po přihlášení se Vám zobrazí nástěnka OBD, v horní části si vyberete možnost IGA – Grantový systém.

Jak postupovat dále je popsáno v "Postup podání návrhu projektu SGS".

Výsledky studentské grantové soutěže 2017

 

H A R M O N O G R A M   S O U T Ě Ž E                                            od                                             do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podávání návrhu projektu)                         01. 12. 2016                              05. 02. 2017
Hodnotící lhůta pro součást                                                                   06. 02. 2017                              03. 03. 2017

Hodnotící lhůta pro grantový výbor                                                       13. 03. 2017                              31. 03. 2017

Řešení projektu v roce 2017                                                                  01. 04. 2017                              31. 12. 2017

Podání žádosti o podstatnou změnu v roce 2017                              01. 04. 2017                              15. 11. 2017

Podání průběžné nebo závěrečné zprávy za rok 2017                  01. 12. 2017                              22. 01. 2018

Hodnocení projektů na součástech                                                     23. 01. 2018                              31. 01. 2018

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory                                                            15. 02. 2018

Vyhodnocení výsledků způsobem stanoveným ministerstvem                                                            31. 03. 2018

Kontakt:

Mgr. Svatoslava Kožíková

tel. 377 63 1032

e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

Patička