Přejít k obsahu

Grantový systém

https://old.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=207181Grantový systém slouží pro hospodárné, účelné a efektivní využití finančních prostředků přidělených Západočeské univerzitě v Plzni formou dotace podle zákona. Jedná se o dotaci na specifický vysokoškolský výzkum, část dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a část dotace na rozvojové projekty. Pravidla pro rozdělení dotace a fungování GRANTOVÉHO SYSTÉMU stanovuje pro rok 2010 směrnice rektora č. 34R/2009, pro rok 2011 směrnice rektora č. 32R/2010, pro rok 2012 směrnice rektora č. 20R/2011, pro roky 2013 a 2014  směrnice rektorky č. 30R/2012  a pro rok 2015 směrnice rektora č. 03R/2015.

Grantový systém od 28. února 2020 upravuje směrnice rektora č. 03R/2015 Grantový systém, včetně příslušných dodatků. Pro již zahájené projekty jsou závazné podmínky a směrnice platné v době jejich podání a schválení.

Grantový systém se skládá ze tří částí: studentská grantová soutěž, studentské vědecké konference a motivační systém ZČU.

Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž je soutěž o projekty, které se zabývají výzkumem prováděným studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Studentské vědecké konference

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Motivační systém ZČU

- část RIV podporuje excelenci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zapojení studentů do takové činnosti. Podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu a vývoji. Prestižním výsledkem se rozumí:

  1. vědecký článek v časopise, jeho ISSN je evidováno v databázi JCR společnosti Clarivate Analytics a časopis má určitelné oborové AIS. Oceňovány jsou články v časopisech, které spadají do 1. decilu, 1. kvartilu či 2. kvartilu.
  2. hodnocený vybraný výsledek v rámci hodnocení výzkumné organizace

- část POSTDOC se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací.

- část TALENT podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností.

- část Smluvní výzkum podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011).

- část PROGRAMY Evropské unie vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu do některého z programů financovaného přímo z prostředků evropského rozpočtu za předpokladu, že je tento projekt přijat k financování bez ohledu na to, zda ZČU je v pozici hlavního příjemce nebo dalšího účastníka (partnera). 

Kontakty:

Studentská grantová soutěž a Studentské vědecké konference:

PhDr. Irena Görnerová, Výzkum a vývoj, tel. 702 038 179, e-mail: renkav@rek.zcu.cz

Alena Hynková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: ahynkova@rek.zcu.cz

Motivační systém ZČU - část RIV:

Alena Hynková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: ahynkova@rek.zcu.cz

Ing. Tomáš Görner, Ph.D., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1039, e-mail: tgorner@rek.zcu.cz

Motivační systém ZČU - část TALENT, část POSTDOC:

Petra Kydlíčková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1035, e-mail: pkydlick@rek.zcu.cz

Motivační systém ZČU - část PROGRAMY EK, ERC

Ing. Martina Landrgottová, M.B.A., Projektové centrum, tel.: 377 63 1089, email: mland@rek.zcu.cz

Motivační systém ZČU - část Smluvní výzkum

Mgr. Veronika Čiháková, Odbor Transfer a smluvní výzkum, tel.: 377 63 1067, email: cihakov@rek.zcu.cz

Grantová podpora aktivit studentů; Vnitřní soutěž

Ing. Martina Landrgottová, M.B.A., Projektové centrum, tel.: 377 63 1089, email: mland@rek.zcu.cz

Patička