Přejít k obsahu

Motivační systém

Od března 2009 funguje na ZČU motivační systém pro podporu tvůrčí činnosti, jehož cílem je motivovat pracovníky ZČU k zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podpořit excelenci VaV na ZČU. Systém vznikl jako reakce na analýzu výsledků výzkumu a vývoje, které provedla v roce 2007 Rada pro výzkum vývoj. ZČU se umístila dle různých kritérií (získané prostředky na VaV, bodová hodnota výsledků v RIV, efektivnost využití prostředků, atd.) až v druhé desítce hodnocených vysokých škol. Na základě této analýzy rozhodlo vedení ZČU po konzultaci s děkany o implementaci nástroje, který by měl napomoci ke zlepšení pozice ZČU v oblasti VaV a zároveň k naplňování strategie univerzity v této oblasti.

Podpora je určena pro akademické i vědecké pracovníky, absolventy doktorského studia, studenty doktorských studijních programů a navazujících magisterských programů.

MOTIVAČNÍ SYSTÉM ZČU v roce 2017


Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. Podpora komponenty RIV je popsána v části V směrnice rektora č. 03R/2015 a Dodatku č. 1.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému -část RIV v roce 2017, - více v podzáložce - viz levé menu


Motivační systém, část TALENT, podporuje mladé talentované studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů, kteří se účastní výzkumných, vývojových a inovačních a dalších tvůrčích činností. Podpora komponenty TALENT je popsána v části IX směrnice rektora č. 03R/2015

Pravidla pro získání a využití podpory v rámci MS ZČU - část TALENT v roce 2017


Motivační systému, část POSTDOC, se zaměřuje na podporování mladých absolventů doktorských studijních programů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Podpora komponenty POSTDOC je popsána v části VIII směrnice rektora č. 03R/2015

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část POSTDOC v roce 2017, Dodatek č. 1.

Motivační systém, část Smluvní výzkum pro rok 2017, podporuje získávání zakázek smluvního výzkumu. Základní podmínkou pro získání podpory je úspěšné ukončení zakázky smluvního výzkumu uskutečněné podle směrnice o doplňkové činnosti (činnost 9011). Podpora komponenty SMLUVNÍ VÝZKUM je popsána v části VI. směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část SMLUVNÍ VÝZKUM v roce 2017


Motivační systém, část PROGRAMY Evropské unie vyhlašované Evropskou komisí, podporuje podávání projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Základní podmínkou pro získání podpory je podání projektu do některého z programů financovaného přímo z prostředků evropského rozpočtu za předpokladu, že je tento projekt přijat k financování bez ohledu na to, zda ZČU je v pozici hlavního příjemce nebo dalšího účastníka (partnera). Podpora komponenty PROGRAMY EK je popsána v části VII. směrnice rektora č. 03R/2015.

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního systému - část PROGRAMY EK v roce 2017

Motivační systém, část ERC

Pravidla pro získání a využití podpory motivačního sysétmu - část ERC v roce 2017
 

Kontaktní osoby:

část RIV, POSTDOC

Mgr. Svatoslava Kožíková, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

V případně nepřítomnosti kontaktujte Ing. Lucii Vavřičkovou, DiS., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1037, e-mail: lvavrick@rek.zcu.cz

část TALENT

Ing. Lucie Vavřičková, DiS., Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1037, e-mail: lvavrick@rek.zcu.cz

V případě nepřítomnosti kontaktujte Mgr. Svatoslavu Kožíkovou, Výzkum a vývoj, tel. 377 63 1032, e-mail: kozikova@rek.zcu.cz

část Smluvní výzkum, PROGRAMY EK, ERC

Silvia Simeonova, Projektové centrum, tel.: 377 63 1089, email: silvi@rek.zcu.cz

Patička