Přejít k obsahu


Modelování nenewtonských kapalin

Citace:
KŘEN, J., HYNČÍK, L. Modelování nenewtonských kapalin. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 50-59. ISBN: 80-7043-419-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of non-Newtonian fluids
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Křen , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Je řešen problém proudění nenewtonovských kapalin. Základní rovnice jsou odvozeny na základě proudění newtonovské kapaliny s užitím speciálního konstitutivního vztahu pro viskozitu. Prostorová diskretizace je provedena metodou konečných prvků (MKP). Algoritmus je otestován na jednoduchém osově symetrickém proudění v horizontální trubici a je porovnán s newtonovskou kapalinou. Je prezentována aplikace na proudění synoviální kapaliny v totální kolenní náhradě. Model je zjednodušen jako rovinný model a je počítáno rozložení tlaku v synoviální kapalině běhěm interakce mezi femurem a tibií.
Abstrakt EN: The problem of the non-Newtonian fluid flow is solved. The basic equations are derived based on the Newtonian-fluid flow but using special constitutive equation for the viscosity. The spatial discretization is done using the finite element method (FEM). The algorithm is tested on a simple axial-symmetric flow in a horizontal tube and comparison to Newtonian fluid is stated. Application for the synovial fluid flow modeling in the total knee replacement is presented. The model is simplified as a planar model and the pressure distribution due to the interaction between femur and tibia in the synovial fluid is computed.
Klíčová slova

Zpět

Patička