Přejít k obsahu


Hodnocení povrchu broušených celokarbidových nástrojů

Citace:
KŘÍŽ, A., ŠIMŮNEK, D. Hodnocení povrchu broušených celokarbidových nástrojů. In TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. s. 81-85. ISBN: 80-227-1935-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of ground surfaces of all carbide tools
Rok vydání: 2003
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Antonín Kříž , Dalibor Šimůnek
Abstrakt CZ: Stav povrchu součásti je rozhodující vlastností ovlivňující celou řadu dalších hodnot. Sledovat povrch je důležité nejen u dynamicky namáhaných součástí, kde je nebezpečí rozvoje únavového porušení, ale i součástí, kde vzájemným pohybem povrchů může dojít k nežádoucí změně geometrie a rozměru. Obdobná situace může nastat i u řezných nástrojů, kde o jejich řezivosti rozhodují často faktory sahající svým rozměrem do oblasti mikro. V této oblasti je nejdůležitějším faktorem stav povrchu a to nejen z hlediska drsnosti, ale i z hlediska povrchových defektů iniciovaných výrobním procesem. Z tohoto důvodu se tento příspěvek zabývá hodnocením vlivu jednotlivých parametrů technologického procesu broušení a použitého materiálu na výsledný stav povrchu celokarbidových nástrojů. Sledovanými parametry jsou nejen podmínky broušení, ale i vliv použitých brusných kotoučů. Stav povrchu je popsán nejen veličinami charakterizující drsnost povrchu, ale i dokumentován snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu.
Abstrakt EN: Surface state of a component influences a number of properties thereof. Surface investigation is important not only in dynamically loaded, susceptible-to-fatigue components, but also in such components, where relative motion of surfaces may cause undesirable changes in geometry and dimensions. This may occur in cutting tools, whose cutting efficiency is often determined by micro-sized factors. Out of these, the most significant one is the surface state, in terms of roughness and manufacturing-initiated surface defects. This article summarizes evaluation of influence of individual parameters of grinding process and applied material upon resultant state of surface of all-carbide tools. The parameters include grinding conditions and type of grinding discs. Surface state is described by means of roughness parameters and characterized by scanning electron micrographs.
Klíčová slova

Zpět

Patička