Přejít k obsahu


Vliv geometrie šroubovitého vrtáku z SK na řezivost při obrábění oceli o vyšší pevnosti a tvrdosti

Citace:
ZETEK, M., ŠKARDA, J., KŘÍŽ, A. Vliv geometrie šroubovitého vrtáku z SK na řezivost při obrábění oceli o vyšší pevnosti a tvrdosti. In Strojírenská technologie Plzeň 2006. Plzeň: Západočeská univerzita , 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-484-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of twist drill on cutting efficiency at machining steel of higher strenght and hardness
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Zetek , Josef Škarda , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřený na obrábění - vrtání oceli o vysoké pevnosti a tvrdosti vrtáky ze slinutého karbidu s různou geometrií funkčních částí nástroje. Při obrábění těchto tvrdých materiálů dochází k vyššímu teplotnímu zatížení řezného nástroje a vzniká vyšší silové namáhání. Proto je velmi důležité zvolit vhodný řezný materiál a vhodnou geometrii nástroje, která povede ke snížení zmíněných vlivů a ke zvýšení řezivosti nástroje. Vrtání je velmi specifický řezný proces při kterém musí být zaručeno optimální dělení třísky a jejich odvod z místa řezu. V případě nedodržení těchto základních podmínek může dojít k nárůstu zatížení nástroje až k hodnotám, které můžou způsobit destrukci nástroje. Hlavní vliv na odvod třísek při suchém vrtání má úhel stoupání šroubovice. Proto tento příspěvek je změřený na srovnání několika různých úhlů stoupání šroubovice a jejího vlivu na řezný proces.
Abstrakt EN: This article is focused on machining - drilling of the steel with higher strength and hardness. For drilling sintered carbides drills with different cutting tool geometry were used. During machining of these hard materials arisen high heat stress of the cutting edge and high cutting forces. It is very important to choose acceptable cutting tool material with the optimal tool geometry which cause decrease of these effects and increase tool life efficiency. The drilling is a very specific cutting process where optimal divisible chip and their leaving from the cutting are has to be guarantee. If these conditions will not observe it can cause increase of the stress of the cutting tool and it can cause the cutting tool destruction. The main influence to the chip and their shape has the spiral angel. And so this is why the article is focused on correlation between the different values of the spiral angel and influence of the spiral angel to the cutting process
Klíčová slova

Zpět

Patička