Přejít k obsahu


Perspektivy mikroregionální spolupráce v České republice

Citace:
JEŽEK, J. Perspektivy mikroregionální spolupráce v České republice . In Regióny - vidiek - životné prostredie 2006. I. časť. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita , 2006. s. 193-198. ISBN: 80-8069-709-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Perspectives of microregional cooperation in the Czech Republic
Rok vydání: 2006
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Slovenská polnohospodárska univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou současného stavu a perspektivami dobrovolných sdružení obcí a měst (tzv. mikroregionů) v České republice. Analyzuje problémové oblasti a identifikuje faktory, ovlivňující efektivní fungování mikroregionů. V závěru jsou uvedena doporučení, která by měla vést k zefektivnění činnosti mikroregionální spolupráce, jako významného předpokladu rozvoje zvláště venkovských území. Příspěvek je výstupem řešení projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských území“.
Abstrakt EN: The paper deals with a analysis of a current state and perspectives of voluntary associations of municipalities and towns, so-called microregions in the Czech Republic. It analyses problem fields and identifies factors which influence effective function of the microregions. In the conclusion of the article we mention some recommendations, which should lead to more effective activities of microregional cooperation, as a significant assumption of mainly rural areas development. The paper is the output of the solution of the Ministry for Local Development´s project ‘Regional management like a way to sustainable development of rural areas‘.
Klíčová slova

Zpět

Patička