Přejít k obsahu


Korelace vlastností systému tenká vrstva-substrát zjištěných laboratorními analýzami a technologickými zkouškami řezivosti břitových destiček

Citace:
KŘÍŽ, A., RINGELHÁN, K. Korelace vlastností systému tenká vrstva-substrát zjištěných laboratorními analýzami a technologickými zkouškami řezivosti břitových destiček. Strojírenská technologie, 2003, roč. 8, č. č.1, s. 18-20.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Relationship between laboratory-measured properties of thin film-substrate systeme and technological test of insert cutting efficienty
Rok vydání: 2003
Autoři: Antonín Kříž , Karel Ringelhán
Abstrakt CZ: V této práci presentované v článku je provedena korelace mezi mechanickými vlastnostmi tenkých vrstev a trvanlivostí ostří vyměnitelných břitových destiček opatřených těmito vrstvami. Mechanické vlastnosti jsou posuzovány jak z hlediska mikrotvrdosti, adhezivně-kohezivního chování, tak i z tribologické analýzy Pin - on - Disc a hloubkových koncentračních profilů. Pro posouzení trvanlivosti byly provedeny krátkodobé i dlouhodobé zkoušky řezivosti. V práci byly sledovány jak klasické binární vrstvy TiN, tak graduovaná vrstva TiAlN, sendvičová vrstva TiAlSiN a v poslední době velmi aktuální nanovrstevně řešená multivrstva TiAlSiN. Z porovnání dosažených výsledků vyplývá, jak složitá a mnohdy i nemožná je korelace výsledků laboratorních testů s chováním daných systémů v praxi.
Abstrakt EN: The paper describes correlation that has been sought between mechanical properties of thin films and cutting edge durability in coated exchangeable cutting tips. Mechanical properties have been evaluated according to microhardness, adhesive-cohesive behaviour, Pin-on-Disc tribological analysis and depth concentration profiles. Durability was examined through short- and long-term cutting efficiency tests. Investigated films included standard binary TiN films, graded TiAlN film, sandwich TiAlSiN film and a recent nanolayered multiple TiAlSiN film. Comparison of achieved results indicates how difficult and often impossible it is to find connection between results of laboratory tests and behaviour of the systems in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička