Přejít k obsahu


Numerical modeling of preloaded bolted joints of machine tool

Citace:
LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M. Numerical modeling of preloaded bolted joints of machine tool. In CADAM 2006. Rijeka: Zigo, 2006. s. 57-58. ISBN: 953-7142-19-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical modeling of preloaded bolted joints of machine tool
Rok vydání: 2006
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Václava Lašová , Martin Kosnar
Abstrakt CZ: Obráběcí stroj je v podstatě systém těles, které jsou svázány nějakými vazbami. Pokud se zajímáme o celkové výsledné mechanické chování stroje, nelze tyto vazby zanedbat. Vazbami v tomto případě rozumíme například pohyblivé spojení dílů rámů pomocí valivých jednotek nebo hydrostatických buněk, ale i jednotlivé propojení rámů pomocí pevných spojení, např. předepnutými šrouby. Kvalitní výpočtový model těchto vazeb má velký vliv na korektnost globálních výpočtových modelů celých rámových konstrukcí, jak při zjišťování celkových statických , tak i dynamických vlastností rámu stroje. Příspěvek obsahuje zkušenosti s numerickými simulacemi předepnutých spojů.
Abstrakt EN: The machine tool is an assembly of parts bound together with certain constraints. If we are interested in global final mechanical behavior we cannot neglect these constraints. Such constraints in this case are for example the moving frame parts connections using rolling units or hydrostatic cells or even the individual connections of frames with fixed joints, e.g., preloaded bolts. Reliable computational model of such constraints has major influence on the correctness of global computational models of whole frame structures when investigating both complex static and dynamic properties of the machine. The paper presents experience with numerical simulation of preloaded bolted joints.
Klíčová slova

Zpět

Patička