Přejít k obsahu


Proč měřit výkonnost průmyslových podniků

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Proč měřit výkonnost průmyslových podniků. In MOPP 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 7-13. ISBN: 978-80-7043-535-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why to measure performance of industrial companies
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Ať už podniky používají procesní reengineering, Kaizen, Just-in-time, activity-based costing nebo štíhlý výrobní systém, všechny sdílí stejný cíl – vyrábět lépe za méně. Protože víme že platí: „Nemůže být zlepšeno co není měřeno“, je nutné využívat systém měření výkonnosti jako efektivní nástroj, jak měřit a následně řídit a zlepšovat výkonnost podniku. Management malého a středního průmyslového podniku potřebuje nástroj jak měřit, řídit a zlepšit výkonnost podniku. Takový nástroj pro účinné a efektivní řízení by měl být jednoduchý a efektivní. Klíčem k úspěšnému zlepšování výkonnosti je vytvoření a implementace takového systému měření a řízení výkonnosti, který bude využíván v souladu s vizí a strategií podniku.
Abstrakt EN: Whether companies use process reengineering, Kaizen, Just-in-time, activity based costing or lean production system they do share the same goal - do better and faster with less. As the axiom reminds true as ever: “It can’t be improved what is not measured”, it is necessary to use performance measurement system as a tool for performance measurement and subsequent management performance improvement. Small and medium sized industrial company management needs a tool, how to measure, manage and improve performance. Such a tool for efficient and effective management should be simple and effective. The key to successful performance improvement is to design and implement such performance measurement and management system that can be used in conformity with the business strategy.
Klíčová slova

Zpět

Patička