Přejít k obsahu


Koncept měření a řízení výkonnosti malých a středních průmyslových podniků

Citace:
ASCHENBRENNEROVÁ, H., DVOŘÁKOVÁ, L. Koncept měření a řízení výkonnosti malých a středních průmyslových podniků . In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 23-28. ISBN: 978-80-7318-536-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Small and medium sized industrial companies performance measurement and management concept
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Helena Aschenbrennerová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Malé a střední podniky jsou považovány za hybnou sílu ekonomiky nejen v ČR, ale také v rámci celé EU. Tyto podniky, na rozdíl od velkých podniků, nedisponují velkým kapitálem, ale přesto je nutné, aby použité finanční, informační a lidské zdroje byly zhodnoceny co nejlépe. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům si často MSP nemohou dovolit investovat do manažerských informačních systémů a komplexních metod měření výkonnosti. Management MSP potřebuje účinný a jednoduchý nástroj jak měřit, hodnotit a následně řídit výkonnost podniku. Cílem tohoto článku je navržení konceptu měření, hodnocení a řízení výkonnosti malého a středního průmyslového podniku, který na základě customizace bude možno využít v souladu s podnikovou strategií a cíli podniku.
Abstrakt EN: Small and medium sized companies are considered as motive force of the Czech and also EU economy. Only limited capital is available for these companies. But also these companies have to utilize financial, information and human resources as effective as possible. Regarding to limited financial resources are these companies not able to invest in different managerial information systems or complex peďormance measurement methods. Small and medium sized companies management requires an effective and simple tool how to measure, evaluate and manage the peďormance of the company. The goal of this paper is to design small and medium sized industrial company peďormance measurement, evaluation and management concept which will be on the basis of customization possible to use in conformity with business strategy and strategic goals ofthe company.
Klíčová slova

Zpět

Patička