Přejít k obsahu


Aplikace produkčních funkcí v nákladovém managementu

Citace:
STANČÍK, P., ŠIMON, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Aplikace produkčních funkcí v nákladovém managementu. In Priemyselné inžinierstvo ´04. Košice: Technická univerzita, 2004. s. 301-309. ISBN: 80-8073-190-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aplication of production function for cost management
Rok vydání: 2004
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Petr Stančík , Michal Šimon , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Procesy globalizace a integrace ve vývoji celospolečenského prostředí vedou stále intenzivněji k neustálému generování změn v tržním prostředí, jimž se bude muset podnikatelský subjekt rychle přizpůsobovat. Průmyslové podniky v dnešním turbulentním prostředí jsou nedostatečně připraveny na rychle měnící se podmínky. Podniky musí umět analyzovat strukturu svých nákladů. Znalost nákladů je klíčovým faktorem k úspěšnému řízení firmy. Jakákoliv metoda řízení vyžaduje zjištění odchylek dosaženého stavu od stavu plánovaného a stanovení příčin vzniku těchto odchylek. Každý podnik se tedy snaží o dosažení kladného hospodářského výsledku, tedy zisku. Zisk je ovlivněn výnosy a náklady.
Abstrakt EN: The process of globalization and integration leads to the constantly changing market area and all the business must adapt to these changes anyway. Industrial companies are not well prepared to adapt to the rapidly changing conditions of the market. They have to know how to analyse the structure of their costs. Cost knowledge is the key factor for the successful company management. Any management method needs to determinate the deviation in the relationship of the real state and the planned state and to set the causes of this deviation. All the companies strive to achieve the positive economic result – profit. Profit is affected by the revenues and costs. Revenues are affected by the market development, e.g. by the demand, market share, competition, purchase price etc. Costs depend on the factors of production use and on the production organization and management. That means the company can manage and optimize the costs. We will look for the optimal way of the factors of production use.
Klíčová slova

Zpět

Patička