Přejít k obsahu


K hodnocení mechanických vlastností žárově stříkaných povlaků

Citace:
MURAFA, N., HOUDKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., BERKA, L. K hodnocení mechanických vlastností žárově stříkaných povlaků. In Vrstvy a povlaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 139-144. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: K hodnocení mechanických vlastností žárově stříkaných povlaků
Rok vydání: 2004
Místo konání: Dubnica nad Váhom
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: Nataliya Murafa , Šárka Houdková , Olga Bláhová , Ladislav Berka
Abstrakt CZ: Při zkoušení povrchové tvrdosti takových materiálů jako jsou keramiky a cermety, v našem případě žárově stříkané povlaky WC-Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, metodou indentace Vickersovým jehlanem musí být vzata v úvahu energie spotřebovaná na šíření trhlin. Metody hodnocení křehkolomových vlastností materiálu jsou stále rozvíjeny. Tento příspěvek popisuje exaktní a přesnou metodu pro hodnocení odolnosti proti šíření mikrotrhlin na povrchu materiálu. K hodnocení podmínek pro šíření trhlin je nezbytné zkoušet vzorky při zatížení. Navrhovaná metoda využívá ohybové namáhání známé velikosti. Přeměření vytvořených trhlin různých délek v rozích vtisku slouží k hodnocení lomové houževnatosti.
Abstrakt EN: Testing of the surface hardness of such materials as ceramics and cermets, in our case there are thermally sprayed coatings WC-Co, Cr3C2-NiCr, NiCrSiB, on the basis of the Vicker's testing method must take into account the energy which is spent on a crack spreading. Some methods were still suggested for an evaluation of a material brittleness properties. This paper describes a more exact and accurate method for evaluation of a resistance to microcrack formation on a material surface. To evaluate the conditions for crack spreading, it is necessary to test a specimen under external loading in a bulk. The suggested procedure involves a bent strip. As bending stresses are known, form them and from the differences in crack length along and across the strip, the resistance of the material surface to crack propagation is determined.
Klíčová slova

Zpět

Patička