Přejít k obsahu


Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., SRCHOVÁ, M. Řízení a měření výkonnosti v oblasti personálního controllingu. In Priemyselné inžinierstvo '07. Košice: Technická univerzita, 2007. s. 68-80. ISBN: 978-80-8073-895-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MANAGEMENT AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN PERSONNEL CONTROLLING
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Lilia Dvořáková , Marcela Srchová
Abstrakt CZ: Controlling je "filosofií systematického řízení podle cílů" orientovaného na budoucnost, na zajištění dlouhodobé budoucí existence podniku a na splnění podnikatelských záměrů. Controlling je možné rozlišovat podle oblastí řízení na controlling finanční, výrobní, marketingový atd., ale i na personální controlling. Úkolem personálního controllingu je formulovat krátkodobé a dlouhodobé cíle společnosti, sledovat a vyhodnocovat plnění těchto cílů, přispívat k vyšší účinnosti personálního řízení a přibližovat personální procesy potřebám společnosti. Specifickou oblastí personálního controllingu je systém odměňování zaměstnanců, který nepředstavuje pouze finanční ohodnocení, ale i subsystém zaměstnaneckých výhod a nehmotné odměny; a je třeba jej analyzovat a integrovat do komplexního pohledu.
Abstrakt EN: Controlling is the philosophy of systematic management in accordance with the company´s aims. Controlling is focused on the future, on ensuring the long-term existence of the company and achieving its aims. There are different kinds of controlling depending on the area of management: production controlling, financial controlling, marketing controlling and personnel controlling. The tasks of personnel controlling include: defining short and long-term aims of the company, monitoring and evaluating these aims, contributing to higher effectiveness of personnel management. A specific part of personnel controlling is the system of employees´ rewards, which includes not only financial rewards but also employees´ benefits and invisible rewards. When evaluating the efficienty of this system it is necessary to analyse it as a complex whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička