Přejít k obsahu


Influence of overlay layers on the abrasive wear

Citace:
HRABĚ, P., CHOTĚBORSKÝ, R., MEDLÍN, R. Influence of overlay layers on the abrasive wear. Research in Agricultural Engineering, 2006, roč. 52, č. 3, s. 115-122. ISSN: 1212-9151
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of overlay layers on the abrasive wear
Rok vydání: 2006
Autoři: Petr Hrabě , Rostislav Chotěborský , Rostislav Medlín
Abstrakt CZ: Problematika snížení opotřebení strojních součástí a tím i zlepšení ekonomické efektivnosti rychle opotřebitelných částí, zasahuje do většiny výrobních procesů. Životnost a spolehlivost řady strojních částí je v rozhodující míře ovlivněna třením a opotřebením, které se významně podílí na ztrátách energie a materiálu. Má též významný vliv i na náklady spojené s údržbou, opravami a renovací strojních součástí. V současné době můžeme využít řadu návarových materiálů, které se liší především chemickým složením, jenž určuje podmínky užití v praxi. Další veličinou jsou podmínky tuhnutí návarového kovu a schopnost difúze hlavních legujících prvků, které určují výslednou strukturu návaru. Článek je zaměřen na problematiku vícevrstvých návarů a vliv počtu návarových vrstev na abrazivní opotřebení.
Abstrakt EN: A problem of machine parts wear decrease and in this way of the economical effectiveness of rapid wearable parts interferes with majority of manufacturing processes. Service life and operating reliability of a great number of machine parts is largely influenced by friction and wear, which take a significant part in the power and material losses. Wear affects significantly the maintenance, repair and renewal costs of machine parts, too. Today we can use a row of overlay materials. They differ above all by chemical composition, which determinates the conditions of use. Next conditions are the solidification of the welded-on material and the diffusion ability of main alloying elements, which determine the resultant structure of an overlay. The paper intents on multilayer overlays problem and on the number of overlay layers influence on abrasive wear.
Klíčová slova

Zpět

Patička