Přejít k obsahu


Český podnik v éře celosvětového zeštíhlování

Citace:
UBLOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L., ASCHENBRENNEROVÁ, H. Český podnik v éře celosvětového zeštíhlování. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 480-486. ISBN: 978-80-7372-243-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Company in the Lean Worldwide Era
Rok vydání: 2007
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Martina Ublová , Lilia Dvořáková , Helena Aschenbrennerová
Abstrakt CZ: Kdybychom si položili otázku, co si představujeme pod pojmem moderní metody řízení, každý z nás, resp. každý podnik, by byl schopen odpovědět jinak. Každý již jistě slyšel pojmy jako Lean Manufacturing, Just-in- Time, Kanban, Kaizen, Six Sigma a další. Na kterou z těchto metod se však manažeři podniku mají zaměřit? Kterou z nich by měli využít pro zlepšení chodu celého podniku? To jsou nejčastější otázky, které si manažeři kladou v souvislosti s potřebou zlepšování podnikových ukazatelů. Pokud začneme hledat odpovědi na tyto otázky a začneme studovat a pročítat různé články, odkazy, metodické pokyny, knihy, zúčastňovat se seminářů, konferencí a sympózií zaměřených na toto téma, uvědomíme si, že se v současné době stále více hovoří o štíhlém způsobu řízení. Štíhlý způsob řízení si tak razí cestu z japonského prostředí do zcela odlišného prostředí, z automobilové a elektronické výroby postupně do všech odvětví z výrobních procesů do ostatních podnikových oblastí.
Abstrakt EN: Everyone has surely heard the terms such as Lean Manufacturing, Just-in- Time, Kanban, Kaizen, Six Sigma and other. Which of these methods should the managers target? Which of them should they use for improvement of running the whole company? These are the most common questions that managers ask in connection with the need to improve company indicators. If we start looking for answers to these questions and we start studying and reading various articles, references, guidelines, books, we participate in seminars, conferences and symposiums targeting this topic, then we realize that nowadays it is still more often talked about the lean way of management. The lean way of management comes from the Japanese environment to a completely different environment, from the automobile and electronic production subsequently to all branches, from the production processes to other business areas.
Klíčová slova

Zpět

Patička