Přejít k obsahu


Physical modelling of microstucture development during technological procesess with intensive incremental deformation

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., SKÁLOVÁ, L., MEYER, L. Physical modelling of microstucture development during technological procesess with intensive incremental deformation. Key Engineering Materials, 2007, s. 943-946. ISSN: 1013-9826
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Physical modelling of microstucture development during technological procesess with intensive incremental deformation
Rok vydání: 2007
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Jiří Malina , Ludmila Skálová , L.W. Meyer
Abstrakt CZ: Vhodné nastavení struktury, a tím získání vhodných materiálových i technologických vlastností je jednou z velmi důležitých oblastí technologického i materiálového výzkumu. Pro nalezení vhodných technologických podmínek lze použít různé druhy modelových postupů. Jedním z nich je využití termomechanických simulátorů, které mohou s dostatečnou přesností napodobit podmínky reálného procesu. Tím lze provádět optimalizaci na menších zkušebních tělesech s přesnějším monitorováním skutečných podmínek. Takovýto postup byl použit pro optimalizaci nekonvenčního technologického postupu pro vybrané legovací strategie nízkouhlíkových vícefázových ocelí. Využití těchto strategií se předpokládá v technologiích kombinujících anizotermické tváření a termomechanické zpracování kvazimasivních dílů za působení intenzivní plastické deformace. Inkrementální deformace umožňují realizovat vysoké stupně přetvoření a při vhodné volbě teploty lze získat velmi jemnozrnné struktury.
Abstrakt EN: Convenient structure adjustment and thereby the achievement of suitable material and technological properties is one of the very important areas of technological as well as material research. To find suitable technological conditions, it is possible to use various kinds of modelling processes. One of them is the utilization of thermomechanical simulators, which allow simulating the conditions of the real processes with sufficient accuracy. It is then possible to perform the optimisation on smaller specimens. This method was used for the optimisation of an unconventional technological process for selected alloying strategies of low-alloyed multiphase steels. These strategies are supposed to be applied in technologies, which combine anisothermal forming and thermomechanical treatment with intensive plastic deformation. Incremental deformations allow to reach a high amount of deformation and it is possible to obtain structures with very fine grain by a suitable choice of temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička