Přejít k obsahu


Partnership and cooperation as the key factors of the local economic development. Current state and perspectives in the Czech Republic

Citace:
JEŽEK, J. Partnership and cooperation as the key factors of the local economic development. Current state and perspectives in the Czech Republic. In Local Governance and Substainable Development. Paris / Cergy Pontoise: Association de Science Régionale de Langue Francaise, 2007. s. 347-347.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Partnership and cooperation as the key factors of the local economic development. Current state and perspectives in the Czech Republic
Rok vydání: 2007
Místo konání: Paris / Cergy Pontoise
Název zdroje: Association de Science Régionale de Langue Francaise
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou současného stavu a perspektiv místního ekonomického rozvoje v České republice. První část se věnuje analýze právního a institucionálního rámce místního ekonomického rozvoje a významu místních iniciativ v rámci regionální politiky.Druhá část příspěvku je kritickou analýzou partnerství a spolupráce, a to jak v rámci jednotlivých obcí, tak v rámci tzv. mikroregionů Pozornost je přitom věnována otázkám participace významných aktérů (stakeholders), důvěry mezi veřejným a soukromým sektorem, postojům k inovacím, organizačním otázkám a také problémům spojeným se strategickým plánováním. Třetí, závěrečná část příspěvku se zabývá některými koncepčními otázkami místního ekonomického rozvoje v České republice, zvláště pak otázkou, jaké jsou možnosti realizace místního ekonomického rozvoje v podmínkách již zmíněné velké fragmentace územně-správní struktury.
Abstrakt EN: The paper deals with an analysis of a current state and perspectives of the local economic development in the Czech Republic. The first part pays attention to the legal and institutional framework analyses of the local economic development and to an importance of local iniciatives within the regional policy. The second part of the paper is a critical analysis of a partnership and cooperation within the individual municipalities, but also within so called microregions. The significant attention has been payed to the questions of participation of important stakeholders, confidence between public and private sectors, attitudes to innovations , organisational tasks and also to problems connected with strategic planning.
Klíčová slova

Zpět

Patička